Publicerad 27 oktober 2022

Trafik och infrastrukturs roll för besöksnäringen

För besöksnäringen är fungerande transporter och kollektivtrafik avgörande för att kunna starta, driva och utveckla verksamheter.

Infrastruktur, kollektivtrafik, rastplatser, vatten och sophantering är ofta stommen i en destination. Offentliga aktörer i stat, region eller kommuner som svarar för infrastruktur, transportplanering och kollektivtrafik har stor påverkan på påverkar besökarnas resmönster och hur besökaren upplever destinationen, hur den fungerar och om den är tillgänglig.

I dagen nationella planeringssystem hos Trafikverket hanteras inte besöksnäringen på ett systematiskt sätt. Det sker dock utvecklingsarbeten på området. Inom ramen för besöksnäringens myndighetsgrupp genomfördes 2017 en förstudie om hur besöksnäringens samhälls- och regionalekonomiska effekter kan beräknas i samband med nationell infrastruktur- och trafikplanering. Utvecklingsarbetet fortsätter i nya metodutvecklingsprojekt.

Besöksnäring i kollektivtrafikplaneringen

En annan fråga kring transporter är kollektivtrafiken. Hur kan besöksnäringens och besökarnas behov identifieras och värderas i kollektivtrafikplanering? I en förstudie som initierats av SKL och finansierats av FoU-fonden för transportsystemet undersöks den frågan. Syftet med förstudien är att ta fram en modell för att identifiera och analysera behov av persontransporter för besöksnäringen för kunna användas som underlag i planering av kollektivtrafik. För att ta fram modellen och testa den, har en fallstudie genomförts på väg 363 mellan Umeå och Ammarnäs i Västerbottens län, men är tänkt att kunna användas i olika regioner och stråk, oberoende av geografi och befolkning.

Besöksnäring i kollektivtrafikplanering

Region Västerbotten i samarbete med Designhögskolan

Den 1 september 2018 startade Region Västerbottens förstudie MOBEVI (Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter Väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka). Förstudien genomförs i samarbete med studenter från Designhögskolan och pågår 2019 ut. Förstudien kommer att förbereda ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket och får stöd av Tillväxtverket och Trafikverket.

Även i andra regioner planeras för projekt kring kollektivtrafik eller andra typer av delade transporttjänster för att minska transporternas miljöpåverkan och behov av egen bil.

MOBEVI, Region Västerbotten

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR