Publicerad 13 december 2021

Statistik om besöksnäringen

Turismen är idag en av Sveriges basnäringar. Det finns ett ökat behov av statistik som ger en bild av besöksnäringen och dess effekter i samhället.

SKR vill på olika sätt bidra till att kommuner och regioner får verktyg för att utifrån sina behov kunna följa upp sin egen verksamhet och näringens utveckling. De efterfrågar enhetlig statistik av god kvalitet men i dagsläget finns inte det. SKR anser att Tillväxtverket bör få långsiktiga uppdrag och resurser att som ansvarig myndighet för turismstatistik ge förutsättningar att följa upp näringens utveckling i Sveriges olika kommuner och regioner. För SKR är det också angeläget att statistik utvecklas till att mäta mot de mål som kommuner och regioner sätter upp kring hållbarhet och samhällelig utveckling. Den statistik som idag tas fram nationellt mäter endast ekonomiska variabler.

Tillväxtverkets turismstatistik

Statistik, Tillväxtverket

Tillväxtverket genomför ett antal mätningar på turismområdet för att ta fram nationell statistik. Under senare år har dessa mätningar förändrats, såväl metodmässigt som vilka som utför dem. De konsultprodukter där kommuner och regioner har kunnat köpa analyser med grund i mätningarna har därmed också förändrats.

Tillväxtverket har under 2021 haft ett särskilt utvecklingsuppdrag för bland annat turismstatistiken. För SKR är det angeläget att den satsningen fortsätter.

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR