Publicerad 1 april 2021

Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag

SKR har flera invändningar mot förslagen i promemorian om vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag (S2020/09429).

  • Sjuklön och karensavdrag ska enligt lagstiftarens intention vara lika för alla. SKR kan inte bifalla förslaget eftersom det både innehåller tydliga avsteg från lagens grundprinciper och statens ansvar i frågan.
  • Förslaget innebär signifikanta kostnadsökningar för arbetsgivarna, utan ersättning från staten. SKR kan i denna del inte bifalla förslag som riskerar påtagliga negativa effekter för verksamheter, både ekonomiska och i förlängningen för kompetensförsörjningen.
  • Om parterna kollektivavtalar om avsteg från karensavdraget enligt förslaget leder det till skillnader och ojämlikhet på flera nivåer såsom mellan sektorer, mellan kollektivavtalsområden, mellan arbetstagare hos samma arbetsgivare och inom samma yrkesgrupp samt för arbetstagare som inte har rätt till sjuklön från arbetsgivaren. SKR anser att sådana skillnader och avvikelser från nuvarande lagstiftning inte ska kollektivavtalas utan istället ligger inom lagstiftningens område.
  • Det finns stor risk för att ett kollektivavtalat undantag från karensavdraget snabbt sprids till fler yrkesgrupper utöver förslagets intentioner utifrån en otydlighet om vilka grupper förslaget avser.
  • Förslaget avses vara ett sätt att skydda vissa särskilt utsatta grupper från infektionssmitta, men SKR vill påtala att åtgärden inte har tillräcklig omfattning för att nå den träffsäkerhet som vill uppnås.
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.