Publicerad 1 april 2021

Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

 • SKR ställer sig i huvudsak bakom förslagen i promemorian, och anser att det kan vara motiverat med nedstängning av verksamheter som omfattas av förordningen om smittspridningen uppnår en sådan omfattning att det är
  befogat ur smittskyddssynpunkt.
 • SKR anser att besked behöver lämnas om hur ersättningsfrågorna ska lösas. Det nuvarande underlaget har en alltför svepande formulering om små konsekvenser för kommunernas och regionernas verksamheter, en bedömning
  som SKR inte delar.
 • SKR anser att det är otillfredsställande belyst i den remitterade promemorian hur en begränsning ska gå till och vad som ska krävas för att stänga ner verksamheter. Samverkan med de regionala smittskyddsläkarna är viktig.
 • SKR anser att det är önskvärt att de föreskrifter som kan komma att meddelas inte blir allt för långtgående, särskilt i förhållande till intresset att kunna upprätthålla verksamhet som är viktig från folkhälsosynpunkt.
 • SKR anser att det är otillfredsställande belyst i underlaget hur en nedstängning ska gå till och vad som krävs för att stänga ner verksamhet.
 • SKR anser att bibliotek samt mottagande och bosättning av nyanlända bör undantas från föreskrifter om nedstängning av verksamheter.
 • SKR tillstyrker det föreslagna undantaget för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället.
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.