Publicerad 26 september 2022

Programberedning för post-pandemin

En programberedning tillsätts med syfte att med utgångspunkt i erfarenheter och lärdomar från pandemin, peka på möjliga strategier och förslag på insatser som syftar till utveckling i kommuner, regioner och SKR.

Eva Nypelius (C), Ordförande
Henrik Fritzon (S), vice ordförande
Sten Nordin (M), ledamot
Per Einarsson (KD), ledamot
Lovisa Aldrin (L), ledamot
Anton Nordqvist (MP), ledamot
Linda Jonsson (V), ledamot
Håkan Lösnitz (SD), ledamot

Programberedningens uppdrag

  1. Samla in och analysera de lokala och regionala utvärderingar som genomförts av kommuner och regioner och dra slutsatser som kan utgöra grund för medlemmarnas lärande inför framtida kriser och SKRs intressebevakning och påverkansarbete.
  2. Analysera eventuella konsekvenser för demokratin som förändringar inom den politiska organisationen för att underlätta krishanteringen har gett upphov till. På basen av analysen, dra slutsatser och lärdomar som kan vara till gagn för det politiska beslutsfattandet i tider av kris. Frågor som bör beröras är konsekvenser för den politiska beslutsprocessen, maktförskjutningar, relationen mellan majoritet och opposition samt relationen mellan politisk och tjänstemannaorganisation.
  3. Utvärdera SKR:s roll som medlemsorganisation och arena för medlemmarna att komma samman, utbyta erfarenheter och samverka. Eventuella förändringar i den rollen under pandemin ska analyseras, med syfte att dra lärdomar och lämna förslag till utveckling av SKRs roll, i förhållande till såväl tider av kris som annars.

En slutrapport ska lämnas senast den 3 mars 2023. Programberedningen har möjlighet att lämna delrapporter under arbetets gång.

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR