Publicerad 3 oktober 2023

SKR Pensionsstiftelse

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pensionsförmåner som lämnats åt SKR:s och övriga anslutna förbunds arbetstagare, tidigare arbetstagare och deras efterlevande.

SKR Pensionsstiftelse har tillgångar värderade till cirka 1,8 mdr kronor.

Stiftelsen ska i normalfallet placera 70 procent av sitt kapital i aktiefonder och 30 procent i räntebärande värdepapper.

SKR Pensionsstiftelse är en så kallad gemensam pensionsstiftelse för SKR och de länsvisa kommun- och regionförbunden som är anslutna. Varje arbetsgivare har en egen pensionsfond som utgör arbetsgivarens andel av pensionsstiftelsens totala förmögenhet.

Tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

SKR Pensionsstiftelse har sitt säte i Stockholm.

Hållbarhet i samband med stiftelsens investeringar

Stiftelsen har i sina placeringsriktlinjer antagit en policy för hållbarhet i samband med stiftelsens investeringar. Stiftelsen hänvisar därför till de aktuella placeringsriktlinjerna som publiceras på denna webbplats.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Stiftelsen

  1. väljer att integrera hållbarhetsrisker i riskhantering och investeringsbeslut för att ta höjd för en så bra avkastning som möjligt (se placeringsriktlinjerna)
  2. väljer att beakta vissa (särskilt angivna) hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten, men avstår från redovisning av de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer enligt SFDR och tillhörande delegerad förordning med tabeller p.g.a. att det anses oproportionerligt betungande för pensionsstiftelsen att beakta med hänsyn till stiftelsens art, storlek, omfattning och komplexitet
  3. tillhandahåller inga finansiella produkter vilket gör att behovet av information om negativa konsekvenser är lågt
  4. har inte i närheten av 500 anställda som är gräns för obligatorisk redovisning enligt artikel 4.1 (a).

Ersättningspolicy (PDF) Pdf, 88 kB.

Principer för aktieägarengagemang (PDF, nytt fönster) Pdf, 606 kB.

Bilaga till principer för aktieägarengagemang, länkar till förvaltare (PDF) Pdf, 587 kB.

Placeringsriktlinjer (PDF) Pdf, 153 kB.

Årsredovisning 2022 (PDF) Pdf, 3 MB.

Stadgar (PDF) Pdf, 123 kB.

Kontaktuppgifter

SKR Pensionsstiftelse
Adress: 118 82 Stockholm
08-452 70 00info@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.