Publicerad 1 november 2022

Bolag i koncernen

Följande bolag ingår i koncernen.

Equalis AB

Equalis AB bidrar till patientsäker och jämlik vård genom att stödja sjukvården i kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete. Equalis tillhandahåller program för extern kvalitetssäkring, genomför användarmöten, arbetar för en ökad standardisering av terminologier samt andra aktiviteter som syftar till harmonisering och förbättring av undersökningsresultat inom svensk sjukvård.

Equalis AB

Slussgården AB

Slussgården AB med dotterföretag äger och förvaltar nio fastigheter och tomträtter i Stockholm och Lidingö. Företagsgruppen ansvarar också för fastighetsanknutna tjänster (FM-service), främst till SKR men även till övriga hyresgäster i det egna fastighetsbeståndet.

Slussgården AB

Inera AB

Inera AB samordnar, tillhandahåller och utvecklar sektorsspecifik arkitektur, infrastruktur och plattformar på uppdrag av regioner och kommuner. Inera driver ett antal gemensamma tjänster såsom 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt och Journalen. Vissa tjänster används av invånare, andra av vårdpersonal. I och med SKR Företag AB:s förvärv av aktiemajoriteten i bolaget 2017 utvidgades Ineras uppdrag till att även omfatta kommunernas verksamhetsområden. Syftet är att öka tempot i digitaliseringen genom att återanvända Ineras kompetens och bredda Ineras tjänsteutbud till att även omfatta kommunernas behov av sammanhållen arkitektur och infrastruktur.

Inera AB

Delägare i Inera, ägarråd

Adda (fd SKL Kommentus AB)

Adda erbjuder ramavtal och upphandlingsstöd till kommuner, regioner och deras bolag. Bolaget tillhandahåller även digitala tjänster och utbildningar inom HR-området samt tryckt material kvalitetssäkrat av SKR. Samordnad upphandling görs bl.a. inom områdena energi, fordon, finansiering, varor och tjänster samt IT. Vidare bedrivs upphandlingsrådgivning och utbildning. Den samordnade upphandlingsverksamheten bedrivs i Adda Inköpscentral AB. Upphandlingsrådgivningen och utbildning bedrivs i dotterbolaget Adda AffärsConcept AB. I dotterbolag Adda Kompetens AB bedrivs HR & Chefsstöd med tjänster som Lönelänken, böcker om arbetsrätt, upphandling, kommunallagen och tryckta blanketter inom hälso- och sjukvård, skola, arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal.

Adda AB

SALAR International AB

SALAR International AB bedriver internationellt utvecklingssamarbete med SKR/Sida som huvudsaklig uppdragsgivare. Bolaget bedriver projekt inom områdena demokrati, förvaltning och samhällsservice i syfte att utveckla lokal och regional demokrati i andra länder. Uppdragen genomförs i stor utsträckning med hjälp av förtroendevalda och tjänstemän från Sveriges kommuner som experter.

SALAR International AB

KPA AB

KPA-koncernen arbetar med försäkringar och pensionsadministration åt kommuner, regioner och företag inom kommun- och regionsektorn och deras anställda. Affärsidén är att erbjuda arbetsgivare och anställda pensionslösningar, försäkringar och andra produkter för långsiktigt sparande som ger en trygg pension i en hållbar värld.

KPA AB

SOS Alarm Sverige AB

SOS Alarm-koncernen svarar bland annat för SOS-tjänsten i Sverige genom att ta emot och förmedla larm på nödnumret 112. SOS Alarm bedriver verksamhet från ett flertal SOS-centraler över hela landet. För kommuner och regioner utför SOS Alarm prioritering och dirigering av regionens ambulanser, larmar ut den kommunala räddningstjänsten, tar emot brand- och inbrottslarm m.m.

SOS Alarm Sverige AB

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.