Publicerad 25 oktober 2023

Remissyttranden

Remisser som kommit in till SKR från departementen. Listan uppdateras cirka en gång per månad.

Om du vill ha remisser från tidigare år, skicka e-post till

registrator@skr.se

Alla handlingar och beslut från SKR

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Förslag om nya energipolitiska mål

  Promemorian behandlar de mest centrala delarna i den kommande energi-politiska inriktningspropositionen – planeringsmål och leveranssäkerhetsmål för elsystemet samt behov av att se över nuvarande energieffektiviseringsmål.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring (SOU 2023:53)

  Utredningen har bland annat haft syftet att säkerställa arbetsskadeförsäkringens funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid inkomstförlust på grund av arbetsskada och att analysera behovet av förändringar i undantagen från det generella a...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Ekonomi

 • Ett förtydligat brottförebyggande ansvar för socialnämnden

  Promemorian föreslår två nya bestämmelser i socialtjänstlagen som ska förtydliga att det i socialnämndens befintliga ansvar för förebyggande arbete också ingår ett brottsförebyggande ansvar.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät (SOU 2023:64)

  Utredningen vill bland annat slopa lagen om särskilt investeringsutrymme, som annars för perioden 2024-2027. Det minskar intäktsmöjligheten för kommunala och privata nätföretag, och kan leda till minskade nätinvesteringar.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

 • Vem äger fastigheten (SOU 2023:55)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om en ny hyresförvärvslag, ombildning av hyresfastigheter till bostadsrätt på de boendens villkor och stärkt identitetskontroll vid fastighetsköp. Förbundet ställer sig bakom förslaget avseende ombildning av hy...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Juridik, Samhällsplanering

 • Införande av bestämmelser som möjliggör ersättning för digitala vårdmöten

  I promemorian föreslås nya bestämmelser i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi respektive i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning som gör det möjligt för vårdgivare som är verksamma enligt den nationella taxan att få ers...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Ekonomi, Hälsa och sjukvård

 • Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)

  Betänkandets förslag innebär en ny organisation för statlig finansiering av forskning och innovation och har stora konsekvenser för kommuner och regioner som forskningshuvudmän och -utförare. Yttrandet berör alla de sektorsområden som kommuner och r...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Innovation, Skola

 • En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61)

  Betänkandet rör inrättandet av en europeisk digital identitet där varje land ska anmäla en e-legitimation på högsta tillitsnivån enligt ett förfarande för gränsöverskridande identifiering.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen (SOU 2023:40)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagomålsmekanism, åtgärder som säkerställer barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Demokrati, Social omsorg

 • Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet (SOU 2023:45)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om övergångsrestriktioner vid övergång från offentlig till annan verksamhet. Syftet med utredningen är att stärka förtroendet för det allmänna genom att förebygga att intressekonflikter uppstår.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Demokrati

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.