Publicerad 14 mars 2021

9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kommuner och regioner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafikplanering, trafiksäkerhet, väghållning, kollektivtrafik, färdtjänst och bredband samt omfattande infrastrukturprojekt. SKR arbetar därför med att stärka innovationsförmågan hos kommuner och regioner.

Agenda 2030, mål 9

En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling.

Kommuner och regioner är stora investerare i infrastruktur. System för vatten och avlopp och kollektivtrafik är några exempel. Kommunernas ansvar för viss tillsyn av olika verksamheter kan också bidra till en hållbar utveckling av såväl näringsliv som offentligt finansierade verksamheter. Möjligheten till samverkan med universiteten i olika sammanhang innebär också att ny kunskap kan bidra till innovationer.

Samtliga Agenda 2030-mål är uppdelade i delmål.

Delmål

Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet

SKR arbetar för att genomföra förbättringar i transportsystemet som gynnar kommuner och regioner. Det sker genom regelbundna kontakter med kommuner, regioner, Trafikverket och Regeringskansliet. Vi svarar på remisser, sprider information och skapar debatt genom exempelvis konferenser och seminarier.

SKR:s arbete med infrastruktur

Sveriges kommuner är en nyckelaktör i utbyggnaden av bredbandsnät. Många äger och förvaltar egna lokala bredbandsnät, så kallade stadsnät. SKR erbjuder stöd på området och anser att stadsnäten bör fortsätta vara offentligt ägda. Ett kommunalt ägande innebär att operatörer och tjänsteleverantörer får möjlighet att agera och konkurrera med sina tjänster på öppna nät, vilket i slutändan gynnar konsumenterna.

SKR:s arbete med bredband, elektronisk infrastruktur

Många människor är dagligen beroende av transporter till skola, arbete och fritidsaktiviteter. I varje län finns en regional kollektivtrafikmyndighet som har till uppgift att fastställa mål för länets kollektivtrafik. SKR ger stöd i form av intressebevakning, rådgivning och verksamhetsutveckling.

SKR:s arbete med kollektivtrafik

Förbättra forskningen och industrisektorns kapacitet bland annat genom att uppmuntra innovation

Kommuner och regioner står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. För att möta framtida behov är forskning och innovation avgörande. SKR arbetar med att stärka och stimulera innovationsförmågan i kommuner och regioner, bland annat genom att samarbeta med Vinnova. SKR har också kurser och metodstöd för användardriven innovation genom Innovationsguiden.

SKR:s arbete med innovation

Innovationsguiden

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.