Publicerad 18 mars 2021

8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

SKR är landets största arbetsgivarorganisation. Vi tecknar centrala kollektivavtal för över en miljon medarbetare i kommuner och regioner. Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd.

Agenda 2030, mål 8

Mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar, ofta instängda i en ond cirkel av lågproduktiva yrken med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Detta gäller i högre utsträckning kvinnor än män.

Kommuner och regioner stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från arbetsmarknaden. Detta kan ske exempelvis i samverkan med Arbetsförmedlingen, näringslivet och den sociala ekonomin. Kommunerna ansvarar också för delar av vuxenutbildningen som bidrar till att människor kan hitta arbete.

Samtliga Agenda 2030-mål är uppdelade i delmål.

Delmål

Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare

SKR stöttar kommuner och regioner att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatserna.

SKR ger kommuner och regioner råd och tips inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljö

SKR har tillsammans med fackförbunden, tagit fram en avsiktsförklaring som innehåller flera arbetsmiljöåtgärder som ska leda till friskare arbetsplatser.

Avsiktsförklaring: Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner

Suntarbetsliv är ett stöd för arbetsgivare inom kommun- och regionssektorn och ger inspiration och verktyg i arbetet för en frisk arbetsplats.

Suntarbetsliv

Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

Kommuner och regioner är stora arbetsgivare. SKR tecknar kollektivavtal med de centrala fackförbunden för cirka 1,1 miljoner anställda inom kommuner och regioner. Det gör förbundet till Sveriges största arbetsgivarorganisation.

SKR:s arbete som arbetsgivarorganisation

SKR arbetar med att följa upp rekryteringsbehovet på nationell nivå, påverka utbildningsanordnare och ge stöd till kommuner och regioner i arbetet med att uppfattas som attraktiva arbetsgivare.

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner och regioner behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren.

Personal- och kompetensförsörjning

SKR har tagit fram nio strategier som på olika sätt bidrar till att möta kompetensutmaningen.

Strategier för att möta kompetensutmaningen

Sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Oavsett funktionssätt ska man kunna bidra med sin kompetens i välfärdsjobben.

SKR driver ett utvecklingsarbete tillsammans med åtta kommuner med syfte att utvärdera möjligheterna att lösa delar av kompetensförsörjningsbehoven i välfärden genom att bättre ta tillvara kompetensen hos personer som idag finns utanför arbetsmarknaden.

Utvecklingsarbetet Flera vägar in

Främja gynnsam och hållbar turism

SKR har särskilda uppdrag att stödja kommuners och regioners arbete att utveckla en hållbar besöksnäring. Framförallt erbjuds mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan kommuner, regioner, lärosäten och myndigheter.

SKR arrangerar också konferensen Besöksnäring på agendan som genomförs hösten 2019 för fjärde året. Årets tema är Agenda 2030.

SKR:s arbete med besöksnäring

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.