Publicerad 14 mars 2021

7: Hållbar energi för alla

Kommuner och regioner arbetar aktivt med att minska energianvändningen och öka energieffektiviteten i byggnader och fastigheter. SKR stöttar också i arbetet med att ställa om till fossilbränslefri kollektivtrafik senast år 2030.

Agenda 2030, mål 7

En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Andelen fossil energi utgör nästan 80 procent av den totala energitillförseln globalt. Mer kraftfulla åtgärder ska göras för att påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem globalt.

Kommuner och regioner är stora energianvändare men också stora energiproducenter. En omställning av energisystemet pågår genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi och utfasning av fossila bränslen inom både elproduktion och fjärrvärme. Energisystemen och elnäten står inför nya utmaningar med varierande energiproduktion från vind och sol och ny efterfrågan på el från transporter, datacentra, industri och samhällsbyggande.

Samtliga Agenda 2030-mål är uppdelade i delmål.

Delmål

Öka andelen förnybar energi i den globala energimixen

SKR ska stödja kommuner och regioner att kunna uppnå målet om att kollektivtrafiken ska vara fossilbränslefri 2030. Den regionala och lokala kollektivtrafiken använder 4 TWh, där hela 87 procent var förnybar energi år 2017.

SKR:s arbete med kollektivtrafik

Öka förbättringstakten vad gäller energieffektivitet

Minskad energianvändning är en viktig pusselbit i omställningen till ett förnybart energisystem. SKR bidrar med expertstöd i fastighetsfrågor, arrangerar konferenser och seminarier och driver forsknings- och utvecklingsprojekt för att göra offentliga fastigheter så energieffektiva som möjligt.

SKR:s arbete med offentliga fastigheters energianvändning

Det finns en långsiktig positiv trend för energieffektivisering, samtidigt som mer kan göras. Kommuner och regioner använder drygt 20 TWh energi, eller knappt fem procent av Sveriges energianvändning i sina verksamhetslokaler och allmännyttiga bostäder. Regionernas energianvändning redovisas i SKR:s Öppna jämförelser.

Öppna Jämförelser

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.