Publicerad 1 september 2022

3: Hälsa och välbefinnande

Att skapa bättre samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa är en grundläggande uppgift för kommunen eller regionen.

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar om att, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa samt hållbar ekonomisk tillväxt. Sveriges kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande för alla

Agenda 2030, mål 3

God hälsa är en förutsättning för att klara skolan, arbeta, leva självständig och bidra till samhällets utveckling. Hälsan är dock ojämlikt fördelad i befolkningen. Ju sämre social position, desto sämre hälsa och större konsekvenser av ohälsa. Att förbättra folkhälsan och minska skillnaderna i hälsa är därför avgörande för att klara de demografiska utmaningar vi har framför oss, där fler behöver välfärdstjänster samtidigt som den arbetsföra befolkningen och därmed skatteintäkterna minskar.

Kommuner och regioner ansvarar för merparten av de välfärdstjänster som har betydelse för befolkningens hälsa genom livet. Flertalet av de globala målen har därför bäring även på mål 3 samt Sveriges nationella mål om god och jämlik hälsa.

Samtliga Agenda 2030-mål är uppdelade i olika delmål. Mål 3 har 13 delmål varav några områden lyfts nedan.

Jämlik hälsa stärker samhällets utveckling och sociala hållbarhet

SKR stödjer kommuner och regioners hälsofrämjande och förebyggande arbete för att stärka social hållbarhet och minska skillnader i hälsa. Vi tar tillvara våra medlemmarnas intressen i förhandlingar med departement och myndigheter samt i utredningar, remissvar och samråd. Vi stödjer våra medlemmar genom mötesplatser för kunskapsutbyte och samverkan. Stöd finns för analys av folkhälsodata på lokal och regional nivå. För att göra skillnad behöver jämlikhet i hälsa integreras all politik och i ordinarie styrning och ledning.

SKR:s arbete för social hållbarhet och minskade hälsoskillnader

SKR:s arbete kring Strategi för hälsa – samverkan och samsyn

SKR:s vägledning för systematiskt folkhälsoarbete

Trygghet för alla föräldrar – före, under och efter graviditet

Sverige är ett av de länder i världen som har lägst mödradödlighet och högst överlevnad bland nyfödda barn. Som del i arbetet för en mer jämställd och jämlik hälso- och sjukvård har SKR och regeringen en överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Alla föräldrar, oavsett kön, social position, eller boendeort, ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditeten.

SKR:s arbete kring mödrahälso-, förlossnings- och eftervården

En god start i livet – för alla barn

SKR hade 2018-2020 en överenskommelse med regeringen om att stärka barnhälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande insatser för att öka tillgängligheten för grupper med störst behov. En viktig del av arbetet handlade om uppsökande verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden, för att främja en mer jämlik hälsoutveckling i befolkningen. Ett annat fokus i överenskommelsen var att stärka samverkan mellan barnhälsovård och andra viktiga aktörer runt små barn, såsom förebyggande socialtjänst och tandvård.

SKR:s arbete med barnhälsovård, liksom stöd till regioner och kommuner i deras arbete med att främja en god start i livet fortsätter på olika sätt, bland annat inom ramen för överenskommelsen om en god och nära vård.

SKR:s arbete kring ökad tillgänglighet i barnhälsovården

Främja psykisk hälsa och välbefinnande

SKR och regeringen har under flera år haft överenskommelser om satsningar inom området psykisk (o)hälsa. Det utvecklingsarbete som sker tillsammans med kommuner och regioner, har bidragit med verktyg och strategier inom förskola, skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård och spänner över såväl tidiga insatser som specialiserade insatser.

SKR:s arbete för främjad psykisk (o)hälsa

Nära vård för alla – utifrån olika behov och förutsättningar

Vården behöver komma närmare invånarna, och på deras villkor. Nära vård utgår från att hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva insatser är mest effektivt och att egenvården, den närmsta vården, är viktig. Basen är primärvården i nätverk med kommunal omsorg, socialtjänst, specialiserad vård, civilsamhälle och andra aktörer.

SKR:s arbete med god och nära vård

Förebygga och behandla drogmissbruk

Missbruks- och beroendevården omfattar hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel samt spel om pengar.

SKR:s arbete mot missbruk och beroende

Stadsplanering och säkerhet – hälsa, miljö och trafik

SKR arbetar för att kommunerna och regionerna ska få bättre förutsättningar att bygga hållbara och attraktiva städer och samhällen. Stadsplaneringen spelar stor roll – för tillgängligheten, tryggheten, säkerheten, miljön och hälsan i befolkningen.

SKR:s arbete för trafiksäkerhet

SKR:s arbete för säkert och smidigt cyklande

SKR:s arbete för hållbar samhällsplanering

En god miljö för hälsan – luft, mark och vatten

Den omgivande miljön, både luft, vatten och andra levnadsförhållanden socioekonomiska faktorer, påverkar hälsan och sjukdomar i befolkningen och är en viktig del i det folkhälsoarbete som bedrivs av kommuner och regioner.

SKR:s arbete med miljömålen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.