Publicerad 14 mars 2021

2: Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Agenda 2030, delmål 2

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet, som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Idag lever omkring 850 miljoner människor i världen i hunger.

Kommuners och regioners ansvar för utbildning, vård och omsorg innefattar ansvaret för vissa måltider. Att land- och vattenresurserna förvaltas väl bidrar också till mål 2. Genom att arbeta för bättre vattenkvalitet, bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och hälsosam och näringsriktig kost inom skola, vård och omsorg bidrar kommuner och regioner till att uppfylla mål 2 i Sverige.

Kommunernas tillsynsansvar för livsmedelshanteringen innebär också att matens kvalitet säkras. Flera lagar reglerar allt detta, till exempel skollagen och livsmedelslagen. Regionala livsmedelsstrategier och arbete med landsbygdsutveckling är andra delar i arbetet.

Samtliga Agenda 2030-mål är uppdelade i olika delmål.

Delmål

Tillgång till säker och näringsrik mat för alla

SKR deltar, tillsammans med kontrollmyndigheterna, i framtagandet av den nationella kontrollplanen. Genom den kan vi tillsammans bidra till säker mat och säkert dricksvatten, till friska djur, sunda växter och konkurrenskraftiga företag. Den offentliga kontrollen är ett av våra verktyg.

SKR stödjer kommunerna i deras kontrollarbete genom nätverk, rådgivning och underlag.

SKR stöttar kommunala och regionala verksamhetsutövare i tillagning av säker och näringsrik mat.

Branschriktlinjer för livsmedelshygien

Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan, NKP-webben

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.