Publicerad 14 mars 2021

1: Ingen fattigdom

Fattigdom innebär bland annat brist på frihet, makt, inflytande, hälsa och utbildning – alltså fler dimensioner än ekonomisk fattigdom. Särskilt utsatta är kvinnor och flickor.

agenda 2030, mål 1

Den lokala nivån av beslutsfattande är viktig eftersom den är närmast invånarna och därmed kan ha stor påverkan på deras liv, såväl i Sverige som i andra länder.

För att nå målet krävs koordinerade, långsiktiga och mångfacetterade insatser på lokal och regional nivå. Kommuner, men också regioner kan bäst identifiera vilka människor som lever i fattigdom och satsa resurser som hjälper dem att ta sig ur den. Samverkan med civilsamhället är en viktig del i det arbetet.

Samtliga Agenda 2030-mål är uppdelade i olika delmål.

Delmål

Införa lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla

Kommunernas ansvar för det sociala stödet och omsorgen innebär att de som lever i den största ekonomiska utsattheten kan få hjälp att ta sig ur den.

SKR arbetar för att höja kvaliteten på vården och omsorgen om de mest sjuka äldre och andra utsatta grupper, bland annat genom bättre samverkan mellan olika utförare. SKR ger också råd och stöd till kommuner i olika frågor som berör ekonomiskt bistånd och företräder dessa gentemot staten.

SKR:s arbete med social omsorg

SKR:s arbete med ekonomiskt bistånd

SKR stödjer kommunernas utveckling med hjälp av digitalisering inom den sociala omsorgen. Digitaliseringen ger stora möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten och kan bidra till människors självständighet, delaktighet och inflytande.

SKR:s arbete med digitalisering inom socialtjänsten

Bygg motståndskraft mot miljökatastrofer

Vårt klimat förändras med översvämningar, värmeböljor, ras och skred som följd. Att klimatanpassa den fysiska planeringen innebär att både förebygga och minimera riskerna för naturolyckor. Kommuner arbetar med anpassning genom åtgärder i den fysiska miljön samt strategi- och ledningsarbete.

SKR stöttar kommuner bland annat genom rapporter, kurser och konferenser och genom att belysa goda exempel på lyckade insatser.

SKR:s arbete med klimatanpassning

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.