Publicerad 24 januari 2022

17: Genomförande och globalt partnerskap

Kommuner och regioner är viktiga aktörer för att bidra till hållbar utveckling och demokratiutveckling på lokal nivå i Sverige såväl som i partnerländer genom samarbeten och partnerskap.

Agenda 2030, mål 17

Att stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling genom partnerskap med flera samhällsaktörer och nivåer är avgörande för genomförandet av Agenda 2030. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet, kommuner och regioner liksom andra aktörer måste samverka för att nå de globala målen.

Mål 17 handlar fokuserar på själva genomförandet av agendan. Det handlar om att bistå utvecklingsländerna i form av ekonomiska resurser, kapacitetsuppbyggnad och tillgång till ny och miljövänlig teknik. Delmålen handlar också om rättvis handel, ökat kunskapsutbyte mellan länder, systemfrågor och partnerskap mellan flera parter. För genomförandet av agendan krävs ett globalt engagemang som involverar flera samhällsaktörer.

Samtliga globala mål i Agenda 2030 är uppdelade i olika delmål, mål 17 har 19 delmål varav några områden lyfts nedan.

Delmål

Internationellt stöd till utvecklingsländer

Att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor är ett långsiktigt mål för den svenska biståndspolitiken och så även för SKR:s engagemang i internationellt utvecklingssamarbete. SKR arbetar aktivt med utvecklingsfrågor via SKR International och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

SKR bedriver påverkansarbete kring frågor som rör kommuner och regioners roll som biståndsaktörer. Vi vill att kommuner och regioner ska kunna bidra med sin expertis och erfarenhet utan att behöva använda egna medel – biståndet ska fortsatt finansieras av staten.

SKR:s arbete med internationellt utvecklingssamarbete

Kapacitetsutveckling

Kapacitet och kapacitetsutveckling på olika samhällsnivåer är en viktig grund i utvecklingssamarbetet och i arbetet med Agenda 2030. Stärkt kapacitet hos partnerländer förbättrar möjligheterna att skapa långsiktiga och hållbara resultat.

Flera kommuner och regioner är engagerade i internationella samarbeten som bidrar till demokratisk utveckling och stärkt kapacitet på lokal och regional nivå i andra länder. Programmet Kommunala Partnerskap förvaltas av ICLD och möjliggör för kommuner och regioner att tillsammans med en internationell samarbetspart, arbeta för att stödja den lokala demokratiutvecklingen globalt.

SKR:s arbete med kommunala partnerskap

Internationella projekt

Dessutom driver SKR, genom dotterbolaget SKL International, en rad internationella projekt som alla stöder utveckling av demokratisk styrning och god förvaltning på lokal och regional nivå. Projekten bidrar till att de globala målen nås.

SKR:s internationella projekt (SKL Internationals webbplats)

Partnerskap mellan flera parter

SKR samarbetar med andra kommun- och regionförbund i Europa och i världen. Det sker främst via den europeiska paraplyorganisationen Council of European Municipalities and Regions (CEMR) och dess globala motsvarighet United Cities and Local Governments (UCLG).

Målet med CEMR:s och ULCG:s arbete är att främja lokalt självstyre och samarbete mellan kommuner och regioner i såväl Europa som globalt.

SKR:s arbete i internationella samarbetsorganisationer

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.