Publicerad 14 mars 2021

16: Fredliga och inkluderande samhällen

Att främja fredliga, inkluderande samhällen och bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga institutioner är viktiga uppdrag för kommuner.

Agenda 2030, mål 16

Det är främst kommunerna och regionerna som möter medborgarna i dess kontakt med samhället. Att kommunernas verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption bidrar till att behålla en tilltro till samhället institutioner. Demokrati och medborgarnas delaktighet är fundament i den kommunala och regionala strukturen.

Samtliga Agenda 2030-mål är uppdelade i delmål.

Delmål

Minska alla former av våld

Många kommuner och regioner bedriver ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. SKR intressebevakar och följer arbetet inom Justitiedepartementet och de statliga myndigheterna Brottsförebyggande rådet (Brå) och Rikspolisstyrelsen (RPS).

SKR:s arbete med brottsförebyggande åtgärder

Eliminera övergrepp och alla former av våld mot barn

De flesta verksamheter som barn och unga kommer i kontakt med finns i landets kommuner och regioner. SKR arbetar aktivt för att stödja arbetet med att stärka barnets rättigheter.

SKR:s arbete med barnets rättigheter

Bekämpa korruption och mutor

Korruption handlar om otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar. SKR ger stöd till kommuner och regioner i deras arbete för att motverka korruption bland annat genom kunskapsspridning och utvecklingsarbete.

SKR:s arbete för att motverka fusk, oegentligheter och korruption

Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

SKR:s arbete med medborgardialog och delaktighet

Digital delaktighet – en demokratisk delaktighet

Det digitala klyftan i Sverige krymper långsamt och verkar bestå. Därför har kommuner en viktig roll att nå dem som sällan eller aldrig använder internet. Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet är en demokratisk angelägenhet.

SKR:s arbete med digital delaktighet

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.