Publicerad 18 mars 2021

14: Hav och marina resurser

Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar världens hav. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.

Agenda 2030, mål 14

Många kommuner har sedan länge arbetat med vattenreningsfrågor utöver ansvaret för avloppsreningen. Flera kommuner har också utvecklad kustzonsplanering. Kommunernas tillsynsansvar över bland annat vattenkvaliteten innebär också att det finns långa mätserier av hur vattnets och den biologiska statusen i sjöar och vattendrag har utvecklats. Marina naturreservat är också ett område under utveckling.

Samtliga Agenda 2030-mål är uppdelade i delmål.

Delmål

Skydda och återställ ekosystem

Flera kommuner har arbetat fram kustzonsplaner för att skydda och kust- och havsområden. SKR stödjer kommunerna i deras vattenskyddsarbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.