Publicerad 22 april 2021

12: Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.

Agenda 2030, mål 12

Kommunerna ansvarar också för stora delar av avfallshanteringen enligt miljöbalken. I Sverige återvinner vi stora delar av avfallet. Att ta tillvara resurser i avfallet genom återvinning och att avgifta kretsloppet genom att samla in farligt avfall är avgörande för att nå de nationella miljökvalitetsmålen och ligglandser i linje med flera av målen i Agenda 2030, bland annat mål 12. Konsumentrådgivning och energi- och klimatrådgivning är andra tjänster som kommuner erbjuder invånarna.

Delmål

Halvera matsvinnet

Avfall är ett slöseri med resurser som påverkar miljön mycket. SKR stöttar bland annat kommuner och regioner genom att kommunicera goda exempel på insatser som visat sig lyckade.

Så halverade sjukhusköket i Sundsvall sitt matsvinn

Ansvarsfull hantering av avfall och kemikalier

I Sverige är vi bra på att återvinna avfallet. Hälften materialåtervinns eller komposteras och rötas. Resten förbränns och blir fjärrvärme och el. Mindre än 1 % av hushållsavfallet läggs på deponi.

Kommunerna har en viktig roll genom sitt ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall och genom att vara ansvarig för tillsyn över stora delar av avfallshanteringen enligt miljöbalken.

SKR arbetar för att kommunerna ska ha bra möjligheter för att fullgöra sina uppgifter genom framtagande av rapporter, kurser och konferenser och genom att belysa goda exempel på insatser som varit framgångsrika. SKR bedriver också omvärldsbevakning och opinionsarbete på EU-nivå för att säkerställa att kommuner och regioner får så bra möjligheter att klara sina uppdrag inom avfallshantering som möjligt.

SKR:s arbete med avfall

Minska mängden avfall markant

Att förebygga avfall sparar både pengar och miljön. Det är bättre att förebygga än att materialåtervinna eller förbränna avfallet. Då kan den miljöpåverkan som skulle uppstått vid utvinning, tillverkning, transport och hantering av en vara helt undvikas. Eftersom energi förbrukas i alla led så minskas utsläppen av klimatgaser.

SKR stöttar kommuner genom att möjliggöra erfarenhetsutbyte i olike nätverk och genom att anordna kurser och konferenser.

SKR:s arbete med att minska avfall

Främja hållbara metoder för upphandling

Kommuner och regioner kan skapa en positiv samhällsutveckling när de upphandlar varor och tjänster. Upphandlingar är bland annat viktiga i arbetet för minskad miljö- och klimatpåverkan.

SKR stöttar främst kommuner och regioner genom Adda (tidigare SKL Kommentus) som tar fram ramavtal som gör det lättare för kommuner och regioner att göra hållbara inköp av varor och tjänster. Ramavtalen omfattar alltifrån bostäder och transporter till möbler och elenergi.

Hållbar upphandling, Adda

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.