Publicerad 14 mars 2021

11: Hållbara städer och samhällen

Att göra städer och samhällen inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara är en viktig uppgift för kommunen.

Agenda 2030, mål 11

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar om att, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa samt hållbar ekonomisk tillväxt. Sveriges kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen.

Mål 11 – Hållbara städer

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering.

Kommunerna ansvarar för samhälls- och bostadsplanering, för vatten, avlopp och delar av transportinfrastrukturen. Den vägledande översiktsplaneringen är viktig för att skapa en hållbar utveckling. I översiktsplanen talar kommunen om hur den vill att stad och land ska utvecklas. Kommunerna har bland annat ett ansvar för att i samverkan med region och länsstyrelse ta fram riktlinjer för bostadsörjningen och ha mål för bostadsbyggande enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Samtliga Agenda 2030-mål är uppdelade i olika delmål.

Delmål

Tillgång till bostäder för alla

Senast 2030 ska alla ha tillgång till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder. SKR arbetar för att kommunerna ska få bättre möjligheter att erbjuda invånare boenden som passar deras behov.

SKR:s arbete med boende, bostäder

Förbättring av vägsystem och utbyggnad av kollektivtrafiken

Hållbara städer och en attraktiv gles- och landsbygd bygger på att det finns en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är ett medel att uppnå andra mål i samhället, som miljö- och klimatmål, regional tillväxt och utveckling, minskad trängsel och ökad tillgänglighet.

SKR ger kommuner och regioner stöd i form av intressebevakning, rådgivning och verksamhetsutveckling.

SKR arbetar också för att genomföra förbättringar i transportsystemet som gynnar kommuner och regioner. Det sker genom regelbundna kontakter med våra medlemmar, Trafikverket och Regeringskansliet.

SKR:s arbete med kollektivtrafik

SKR:s arbete med infrastruktur

Minska antalet som drabbas av katastrofer

SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att utveckla sin krisberedskap. Vi stödjer våra medlemmar bland annat genom intressebevakning mot departement och myndigheter, verksamhetsutveckling tillsammans med kommuner och regioner och via de nätverk där kommuner och regioner ingår.

SKR:s arbete med trygghet och säkerhet

Minska städernas negativa miljöpåverkan

Till 2030 ska städernas negativa miljöpåverkan per person ha minskat, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt hantering av kommunalt och annat avfall.

SKR arbetar för att kommunerna ska ha bra möjligheter för att fullgöra sina uppgifter och för att stödja kommuner och regioner i deras arbete med att nå miljömålen.

SKR:s arbete med avfall

Öka städers anpassning till klimatförändringar

Vårt klimat förändras med översvämningar, värmeböljor, ras och skred som följd. Klimatanpassning av den fysiska miljön innebär både att förebygga och minimera riskerna för naturolyckor.

SKR hjälper kommuner med anpassning genom åtgärder i den fysiska miljön samt med strategi- och ledningsarbete.

SKR:s arbete med klimatanpassning

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.