Publicerad 14 mars 2021

10: Minskad ojämlikhet

Att motverka ojämlikhet mellan individer och mellan olika grupper av både barn och vuxna, är en viktig uppgift för kommuner och regioner.

Agenda 2030, mål 10

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar om att, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa samt hållbar ekonomisk tillväxt. Sveriges kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen.

Mål 10 – minska ojämlikheten i samhället

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder eller ekonomisk och social status. Även om Sverige är ett av de mest jämlika länderna i världen, finns stora klyftor mellan individer och mellan olika grupper. Det handlar om strukturella förhållanden och skillnader i tillgång, förutsättningar, resurser samt möjligheter att delta och påverka samhällsutvecklingen. Frågan om jämlikhet knyter därför an till merparten av övriga globala målen.

Kommuner och regioner har genom sitt välfärdsuppdrag både goda möjligheter och ett brett ansvar för att motverka ojämlikhet mellan olika individer och mellan olika grupper i befolkningen utifrån kön, bakgrund och socioekonomisk situation. Det bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling.

Samtliga Agenda 2030-mål är uppdelade i olika delmål. Mål 10 har 10 delmål varav några områden lyfts nedan.

Delmål

Säkerställ lika rättigheter för alla och främja inkludering

Fullförande av grundläggande utbildning är en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet. SKR:s Uppdrag fullföljd utbildning syftar till att möjliggöra och leda mot ett mer sammanhållet och hållbart nationellt arbete för en ökad andel fullföljda gymnasiestudier.

Uppdrag fullföljd utbildning

Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur. Varje år deltar mer än 500 000 barn i kulturskolornas aktiviteter, vilket gör kulturskolorna till en betydelsefull del av barns och ungas kulturutövande.

SKR:s arbete med kultur- och musikskolor

Kommuner och regioner ansvarar och finansierar folk-, skol- och sjukhusbibliotek som har i uppdrag att verka för läsfrämjande, kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

SKR:s arbete med bibliotek

Kommunerna och regionerna kan också inom bland annat vården och kollektivtrafiken motverka ojämlikheter vad gäller hälsa och transportmöjligheter.

SKR:s arbete med hälsa, sjukvård

SKR:s arbete med kollektivtrafik

Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar jämlikhet

Det kommunala utjämningssystemet ger likvärdiga förutsättningar för välfärd men det kan ändå finnas utmaningar i att erbjuda en likvärdig offentlig service.

Utjämningssystemet

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.