Publicerad 21 oktober 2022

Näringslivets kompetensförsörjning

Brist på lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder för företag. Kommuner och regioner arbetar därför för att möta företagens efterfrågan på medarbetare med rätt kompetens samtidigt som invånare kan stärka sin position på arbetsmarknaden.

Matchning

Sambanden mellan tillväxt, sysselsättning, skattekraft och välfärd gör kompetensförsörjning och matchning till viktiga frågor för våra medlemmar.

Kompetensförsörjning och matchning har som mål att företag och offentlig sektor ska kunna anställa nya medarbetare och utveckla redan anställda så att verksamheterna kan utvecklas. Därför behöver utbud av utbildningar anpassas till arbetsmarknadens behov. Elever, såväl ungdomar som vuxna, behöver få information och stöd att välja utbildningar som leder till arbete. Framförallt mindre företag kan också behöva stöd i att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning.

Regionernas uppdrag

Sedan 1 augusti 2022 ska regionerna enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsuppdrag ”fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt.”

I arbetet att göra bedömningar är dialoger med branscher och arbetsgivare inom såväl privat som offentlig sektor en viktig del. Regionerna har därför arbetsgivardialoger och skapar mötesplatser för diskussioner om såväl dagens som morgondagens kompetensbehov.

Utifrån bedömningar av arbetsmarknadens behov förs dialoger med utbildningsanordnare över hela kedjan grundskola–gymnasium–komvux/yrkesvux–sfi–folkhögskola–yrkeshögskola–högskola. När det gäller såväl utbildning på gymnasial nivå som yrkeshögskola har regionerna ett särskilt ansvar att stödja Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan i frågor kring dimensionering och utbildningsutbud.

Framgång genom samverkan

I sitt uppdrag samverkar regionerna med kommuner, företag, Arbetsförmedlingen, utbildningsmyndigheter, Tillväxtverket, departement med flera. Det finns även en nationell mötesplats för de offentliga aktörerna, Kompetensförsörjningsdagarna som anordnas två gånger per år. SKR arbetar för att stärka och förtydliga regionernas uppdrag och skapa långsiktiga förutsättningar för ett utvecklat och effektivt regionalt kompetensförsörjningsarbete.

Kommunernas arbete

Kompetensförsörjning är en strategisk fråga i kommunernas arbete med att skapa ett gott företagsklimat. Insatserna skiljer sig åt beroende på de lokala förutsättningarna men kan till exempel handla om att:

  • skapa god dialog mellan skola och näringsliv
  • stödja företag att definiera sina framtida behov av kompetens
  • samarbeta över förvaltningsgränser och med andra kommuner och aktörer inom exempelvis Yrkesvux och gymnasieutbildning.

SKR genomförde 2015 en kartläggning av kommunernas arbete med kompetensförsörjning riktad mot företag.

Rapport: Företags kompetensbehov: Utmaning för kommuner (2015)

Resultat ur rapporten

  • Tre av fyra kommuner genomför insatser för att företagen ska få bättre möjligheter att hitta medarbetare med rätt kompetens. Den vanligaste insatsen är att kommunerna har dialog med företagen för att identifiera behov och hur de kan mötas.
  • För de flesta kommuner är syftet att få till en bättre matchning mellan utbildningar och företags behov av kompetens. För storstadsförorter är huvudsyftet att arbetslösa får arbete. För glesbygdskommuner är det viktigast att befintliga företag stannar och utvecklas på orten.
  • Många kommuner är aktiva när det gäller utbildningsformer som yrkeshögskola och teknikcollege, och är angelägna om högskolesamarbete. Det största orosmolnet är ungas bristande kännedom om möjliga yrken och utbildningsvägar.
  • Två av tre kommuner uppger att de lokala företagen anser att det råder brist på personer med rätt kompetens att anställa. Bara en av tre kommuner anser att de lokala företagen har god kunskap om sitt kompetensbehov på längre sikt.

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.