Publicerad 5 februari 2024

Specialbearbetning av Insikt

Här presenteras olika specialbearbetningar från Insiktsundersökningen som inte ingår inom ramen för Öppna jämförelser Företagsklimat.

Segmentering – ny metod för analys av Insiktsundersökningen.

I Insiktsundersökningen mäts NKI/NUI-betyg och betyg för de olika serviceområdena. Undersökningen visar också vilka delfrågor det är i enkäten som erhåller bra respektive mindre bra betyg och hur kommunens egna betyg står sig i förhållande till andra kommuner.

Genom effektmåtten och prioriteringsmatriserna kan undersökningen också visa vilken betydelse olika serviceområden har för företagarnas helhetsbedömning uppdelat på myndighetsområde.

Det har dock hittills varit svårt att tränga in på djupet och analysera mer konkret vad som ligger bakom företagarnas nöjdhetsnivåer. Hur stor betydelse har tiden för handläggningen? Är det informationen som brister? Upplever företagarna att man blivit otrevligt bemötta? Beror det främst på utfallet av ärendet? Eller är det en kombination av flera saker som påverkar betyget?

Ny metod för analys

Enkätfabriken och SKR har under år 2022 tagit fram en fördjupad analys av de aggregerade resultaten för åren 2019-2021. Metoden kallas segmentering och sker i två steg. I steg 1 används en regressionsanalys för att se vilka frågor det är i enkäten som samvarierar mest med NKI/NUI-betyget, dvs. företagarnas helhetsbedömning av ärendet. I steg 2 används en klustermodell för att få fram grupper av respondenter som svarat förhållandevis lika i enkäten. Genom att se hur stora dessa grupper av respondenter är så får vi en bra bild över bakomliggande orsaker till att företagare är mer eller mindre nöjda.

Resultat för kommuner

Dessa analyser finns nu för respektive myndighetsområde samt för ett antal kommuner som har tillräckligt många svar för att denna analys ska kunna genomföras. Tyvärr är det ganska många kommuner för vilka detta inte varit möjligt. Observera dock att det inom respektive myndighetsområden kan vara olika kommuner för vilka en analys kunnat genomföras.

Vad som orsakat ett missnöje kan variera mellan olika kommuner. Segmenteringen avslöjar att företagarnas svar ofta skiljer sig åt, även i kommuner som har liknande NKI/NUI-betyg.

Resultaten för respektive myndighetsområde presenteras i varsin Powerpoint presentation.

Segmentering Brandkydd 2019-2021 (PPT) Pdf, 865 kB.

Segmentering Bygglov 2019-2021 (PPT) Pdf, 1002 kB.

Segmentering Livsmedelskontroll 2019-2021 (PPT) Pdf, 866 kB.

Segmentering Markupplåtelse 2019-2021 (PPT) Pdf, 907 kB.

Segmentering Miljö- och hälsoskydd 2019-2021 (PPT) Pdf, 993 kB.

Segmentering Serveringstillstånd 2019-2021 (PPT) Pdf, 853 kB.

Segmentering Upphandling NUI 2019-2021 (PPT) Pdf, 1 MB.

Kommunresultaten redovisas i en Excel-fil med olika flikar för respektive myndighetsområde. Kolumnerna i Excel-filen visar fördelningen av de olika segmenten per myndighetsområde och kommun.

Segmentering Kommuner 2019-2021 (Excel) Excel, 56 kB.

Långa handläggningstider och bristande förståelse och vägledning är de vanligaste orsakerna till att företagare är missnöjda med handläggningen.

Ta del av sammanfattning av segmenteringsanalysen:

Sammanfattande analys av segmenteringen (PDF) Pdf, 92 kB.

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.