Publicerad 8 augusti 2023

Information till kommuner som vill delta i Insikt

Här finns information och svar på frågor för de kommuner som vill delta i den löpande insiktsundersökningen.

Undersökningen Insikt har genomförts av SKR sedan undersökningsåret 2010. Sedan 2016 genomförs undersökningen löpande, det vill säga varje år. Enkäter skickas ut månads-, kvartals-, eller halvårsvis. Resultaten redovisas löpande i SKR:s webbportal i takt med att enkätsvaren kommer in. De nationella resultaten med ranking av kommunerna redovisas i en Öppen jämförelse Företagsklimat.

SKR ansvarar för enkätens utformning och instruktioner (tillsammans med SBA), databasen, webbportalen och den nationella redovisningen av resultaten (Öppen jämförelse Företagsklimat). Upphandlade konsulter genomför enkätundersökningen och tar fram kommunrapporter till deltagande kommuner. SKR äger databasen och webbportalen.

Nya instruktioner, enkäter och ärendemallar för Insikt 2023

Deltagande kommuner i den ordinarie NKI-mätningen (sex myndighetsområden) behöver ta del av följande tre filer; Instruktioner Insikt 2023, NKI-enkät 2023 samt ärendemall NKI 2023.

Deltar kommunen även i NUI-mätningen gällande upphandling behöver kommunen även ta del av följande filer; NUI-enkät 2023 målgrupp 1, NUI-enkät 2023 målgrupp 2-4 samt ärendemall NUI 2023

Denna information finns även tillgänglig i Insiktsundersökningen webbportal. Samtliga kontaktpersoner för undersökningen kommer också att få materialet skickat till sig via sina respektive konsulter.

Har ni frågor kring materialet ta kontakt med:

Jan Torége jan.torege@skr.se

Fredrik Berglund fredrik.berglund@skr.se

Nya dokument för Insikt 2023

Instruktioner Insikt 2023 (PDF) Pdf, 732 kB.

NKI-enkäten 2023 (PDF) Pdf, 224 kB.

NUI-enkäten 2023, målgrupp 1 (PDF) Pdf, 87 kB.

NUI-enkäten 2023, målgrupp 2-4 (PDF) Pdf, 216 kB.

Ärendemall NKI 2023 (Excel) Excel, 19 kB.

Ärendemall NUI 2023 (Excel) Excel, 22 kB.

Upphandling av konsult görs av deltagande kommuner

För att genomföra enkätundersökningen behöver deltagande kommuner upphandla en av SKR godkänd statistikkonsult samt skriva ett avtal med SKR.

Mall för upphandling av konsult 2023 - ny version 2023-01-10 (Word) Word, 42 kB.

Innan undersökningen kan genomföras måste kommunen komma överens med konsulten om följande:

 • Vilka grupper – förutom företagare – som ska undersökas.
 • Vilka myndighetsområden som ska mätas.
 • Om resultaten ska presenteras i en egen kommunrapport eller inte.
 • Med vilka intervall ärendelistor med kontaktuppgifter ska skickas till konsult.
 • Om kommunen vill mäta området upphandling.

OBS! För kommuner som ingår i SBA är det obligatoriskt att mäta samtliga områden inklusive Upphandling.

Det finns fyra godkända konsulter.

Kontaktuppgifter, godkända konsulter

Frågor

 • Frågor som rör själva enkätundersökningen och processerna runt denna besvaras av er konsult.
 • Frågor som rör enkätfrågor, instruktioner och webbportal besvaras av SKR.

Frågor och svar

 • Vilka myndighetsärenden ska ingå i Insikt?

  SKR har i samarbete med SBA tagit fram en detaljerad instruktion i PowerPoint som bland annat beskriver processen för undersökningen, vad som krävs av kommunen för att få delta, vilka ärenden som ska ingå samt vilka uppgifter som ska samlas in för varje ärende. Här ingår även instruktioner för det nya området Upphandling.

  Instruktion Insikt 2023 (PDF) Pdf, 732 kB.

 • Finns det några krav som kommunen måste uppfylla?

  För att få vara med i den nationella rankingen vad gäller det totala NKI-resultatet måste kommunen ha med ärenden inom följande fyra områden; Bygglov, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. Observera att Serveringstillstånd har tillkommit som obligatoriskt område mätåret 2023.

  Saknas ett eller flera obligatoriska myndighetsområden får inte kommun delta i den totala NKI-rankingen, däremot deltar man i rankingen för de myndighetsområden där man har resultat.

  En kommun måste totalt uppnå en svarsfrekvens på minst 40 procent för att få ingå i SKR:s Öppna jämförelser Företagsklimat.

  I webbportalen och i kommunrapporter redovisas resultat som omfattar minst sju svar. I den nationella sammanställningen Öppen jämförelse Företagsklimat har vi från och med mätåret 2022 ändrat på kvalitetskraven. Det krävs numera minst 10 svar (tidigare minst 12 svar) för att redovisa ett resultat och för NKI totalt, dvs. den totala rankingen, krävs det minst 20 svar (tidigare minst 12 svar).

  Varje kommun ska utse en kontaktperson för undersökningen. Om denna person slutar måste detta meddelas till upphandlad konsult samt för kännedom till SKR och SBA.

 • När ser kommunen resultaten i webbportalen?

  Hur ofta nya resultat laddas ned i webbportalen beror på hur frekvent kommunen överför ärendelistor med kontaktuppgifter till konsulten; månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller för hela året. Uppdaterad statistik blir synlig för kommunen drygt sex veckor efter att enkäterna skickats ut till respondenterna.

 • Hur presenteras statistiken?

  I webbportalen presenteras statistiken i stapeldiagram. Möjlighet finns att bryta ned statistiken på olika variabler, att jämföra resultaten över tid samt att jämföra sig med andra kommuner. Fördjupade analyser av resultaten beställs separat av den konsult kommunen har upphandlat.

  De aggregerade nationella resultaten samt rankingar för kommunerna presenteras i en Öppen jämförelse Företagsklimat i april året efter mätåret.

 • Vad kostar det att delta i Insikt?

  Kostnaden för Insikt är tvådelad. Den är dels knuten till deltagande i Insiktsundersökningen och webbportalen, dels till enkätundersökningen. Avgiften för deltagande i Insiktsundersökningen och webbportalen betalas till SKR och avgiften för enkätundersökningen och eventuell kommunrapport betalas till den konsult som kommunen upphandlar. Det finns fyra godkända konsulter (se kontaktuppgifter nedan).

  Från och med 2021 är årskostnaden för deltagande i Insiktsundersökningen och att få tillgång till webbverktyget 8 500 kronor.

  I den löpande undersökningen anlitar deltagande kommuner någon av nedan angivna konsulter för insamling av data (enkäten) samt eventuellt framtagande av analyser och kommunrapporter. Kostnaden för detta beror främst på antalet ärenden, men också på vilka tjänster man beställer och kvaliteten på de register med ärenden och kontaktuppgifter som kommunen skickar till konsulterna.

  Kontaktuppgifter till godkända NKI-konsulter

 • Hur fungerar webbportalen?

  I webbportalen kommer ni att kunna följa resultaten av undersökningen löpande. Historiska data finns upplagt från undersökningsåret 2012 och framåt. Data kan brytas ned på månad, kvartal eller år beroende på antalet ärenden kommunen har.

 • Hur anmäler vi oss till insiktsundersökningen?

  Fyll i formuläret för att anmäla dig.

  Samtliga fält är obligatoriska.
 • Kontaktuppgifter till godkända NKI-konsulter

  SKR har tagit fram en mall för direktupphandling av NKI-konsult. Vi rekommenderar att mallen används som stöd för kommunens upphandling.

  Mall för upphandling av konsult 2023 - ny version 2023-01-10 (Word) Word, 42 kB.

  Enkätfabriken

  Kontaktperson: Erik Granberg
  Telefon: 070-236 93 83
  E-post:
  erik.granberg@enkatfabriken.se

  Evimetrix

  Kontaktperson: Alf Brydolf-Berg
  Telefon: 08-440 15 01
  E-post:alf.brydolf-berg@evimetrix.se

  Origo Group

  Kontaktperson: Karolina Svensson
  Telefon: 070-492 35 57
  E-post förfrågningar: anbudinsikt@origogroup.comE-post övriga frågor: insikt@origogroup.com

  Sweco

  Kontaktperson: Bo Thydén
  Telefon: 070-7860745
  E-post: bo.thyden@sweco.se

Informationsansvarig

 • Fredrik Berglund
  Handläggare
 • Jan Torége
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.