Publicerad 25 mars 2024

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling (FoU) och innovation är bärande delar av tillväxt- och utvecklingsstrategier både i Europa som i Sverige.

FoU förekommer i SKR:s samtliga verksamhetsområden, och SKR:s medlemmar satsar avsevärda resurser på FoU. Vartannat år publicerar SCB rapporter om FoU i den offentliga sektorn där aktuella data om kommuners och regioners investeringar i FoU kan hittas.

Statistik forskning och utveckling i Sverige 2022, SCB

SKR:s arbete med FoU

SKR arbetar för att synliggöra medlemmarnas FoU och bevakar forsknings- och högskolepolitiken, både nationellt och på EU-nivå. Samverkan mellan våra medlemmar, universitet och högskolor, och näringslivet är en annan viktig fråga för intressebevakning.

SKR:s forskningspolitiska ståndpunkter

SKR har lämnat ett inspel till 2024 års forsknings- och innovationspolitiska proposition som väntas i november. Förbundet framför behovet av utökat stöd till behovsmotiverad forskning och innovation, som inriktas på både nationella och globala samhällsutmaningar. SKR vill se en satsning på ett tioårigt program för innovation som riktas till kommuner och regioner, och finansieras via Vinnova. Dessutom ser SKR behov av satsningar på tillämpad välfärdsforskning och olika typer av praktiknära forskning och innovation inom exempelvis samhällsbyggnad, hälso- och sjukvård och skola.

SKR:s synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik

Remissen ”Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation”

SKR har 2024 lämnat synpunkter på förslaget till en ny organisation av statlig finansiering av forskning och innovation. Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova föreslås läggas ned, och Energimyndighetens FoI-anslag flyttas.

Förslaget har konsekvenser som berör forskning och innovation hos regioner och kommuner. SKR anser att det är positivt med en översyn av den statliga forskningsfinansieringen men att konsekvenserna för kommuners och regioners del behöver utredas mer. Det gäller främst vad som skulle bli följden av förslaget att FoU-finansiering via sektorsmydigheter ska upphöra.

SKR:s yttrande Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)

Samfinansierat projekt om högre utbildning och forskning placerat hos SNS

Som medlem av SNS är SKR med och finansierar projektet ”Högre utbildning och forskning”. Den högre utbildningen är den största statliga delsektorn. Tillgången till universitet och högskolor ses som en viktig faktor för regional utveckling och tillväxt. Som arbetsgivare är SKR beroende av dessa för god kompetensförsörjning till de verksamheter medlemmarna ansvarar för.

Forskningsprojektet behandlar viktiga frågor om högskolan, som till exempel styrning och dimensionering av sektorn, hur väl utbildningar motsvarar arbetslivets behov och vilket samhällsuppdrag den högre utbildningen haft. Rapporter och resultat presenteras kontinuerligt och finns att ladda ned från SNS webbplats. Där presenteras även projektet lite mer utförligt.

SNS webbplats

Nätverk för kommunala högskolesamordnare

SKR:s nätverk för kommunala högskolesamordnare arbetar med samverkan mellan universitet, högskola och medlemmarna. Vill du veta mer om nätverket kontakta SKR via kontaktformuläret här på webbsidan.

Fou Välfärd

Föreningen FoU Välfärd samlar landets samtliga FoU-miljöer med kommunal anknytning.

FoU Välfärd

FoU i Sverige

Forskningsportal för forskningsprojekt i Sverige.

FoU i Sverige

Positionspapper om klinisk forskning

I takt med genomförandet av Nära vård-reformen och förflyttningen av hälso- och sjukvården har SKR också skrivit fram ståndpunkter gällande klinisk forskning.

Positionspapper klinisk forskning (PDF) Pdf, 183 kB.

Informationsansvarig

  • Eva Marie Rigné
    Expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.