Publicerad 16 maj 2024

Handslag för digitalisering

Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda – ett handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. SKR, Adda och Inera har lett arbetet tillsammans. Här får du information om de konkreta initiativ som SKR tillsammans med kommunerna har tagit fram samt om arbetets upplägg.

SKR, Adda och Inera har samlat landets kommuner i bred dialog under 2023. Arbetet har resulterat i den strategiska agendan som fått namnet Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. Den 15 december 2023 beslutade SKR:s styrelse om handslaget.

Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering

Kommunerna går samman kring digitalisering

Till handslaget finns en handlingsplan som presenterar 13 konkreta initiativ. Initiativen finns inom områden som socialtjänst, skola, grundläggande infrastrukturella förutsättningar och kompetensförsörjning inom digitalisering.

Erbjudanden samt seminarium juni 2024

Varje kommun har fått möjligheten att "peka ut" vilka initiativ som de ser som mest angelägna. Utifrån svaren, från över 80 procent av kommunerna, har sex initiativ prioriterats.

Den 12 juni 2024 kommer SKR att skicka ut de prioriterade initiativen som färdigpaketerade erbjudanden till alla kommuners officiella registratorsadresser. Information om vilka initiativ som ingår i erbjudandet finns listade nedan.

Den 19 juni 2024 eller 23 augusti klockan 08:30 och 12:00 håller SKR ett seminarium för att ge alla kommuner en möjlighet att ställa frågor om de initiativ och erbjudanden som skickats ut.

Program och anmälan till seminarium 19 juni 2024

Program och anmälan till seminarium 23 augusti 2024

Sex prioriterade initiativ

1. Genomförande nationell identitets- och behörighetsfederation

Initiativet tog sikte på att under 2024 påbörja bygget av en gemensam, sektorsövergripande federation. Med anledning av de stora förändringar som ny EU-lagstiftning medför samt uppdraget till Myndigheten för digital förvaltning, Digg inom identitets- och behörighetsområdet är förslaget nu att under 2024 kartlägga vad som pågår hos vilka parter.

Ur den kunskapen, tillsammans med kunskaper om kommuners behov, tar skapas en rekommendation om hur en kommun bör bygga upp och etablera identitets- och behörighetslösningar, både för sina egna medarbetar och för hantering av invånares olika e-legitimationer.

Parallellt verkar SKR i en nationell arbetsgrupp, underledning av Digg, för utveckling av tillit och lösningar för sektorsövergripande behörighetshantering (federationer). Långsiktigt lägger detta grunden för att etablera ett robustare, mer kostnadseffektivt och enklare system för hantering av e-identiteter och åtkomst hos offentliganställda, privata utförare och för system-till-systemkommunikation.

2. Införande Säker digital kommunikation, SDK, för socialtjänsten

Initiativet driver på för att fler kommuner ska ansluta till SDK, initialt för socialtjänsten. Samtidigt som initiativet driver påtryckningar mot andra aktörer att också ansluta. Genom ett organiserat införandestöd ges deltagande kommuner stöd och förutsättningar att etablera digitala infrastruktur tjänster, upphandla från ett dynamiskt inköpssystem, etablera behövliga informationssäkerhets rutiner och processer och skapa nya arbetssätt.

Med initiativets stöd ges deltagande kommuner möjlighet att med SDK ersätta osäkra och ineffektiva kommunikationskanaler som fax och e-post.

Information om Säker digital kommunikation

3. Inrätta Kompetensgemenskaper (cybersäkerhet, juridik m.fl.)

Syftet med detta initiativ är att kommunerna och SKR-koncernen tillsammans samlar kompetens inom ett område för att lösa ut frågeställningar som alla kommuner kan dra nytta av. Gemenskaper kommer att bildas inom områdena informationshantering, informationssäkerhet, cyber- och it-säkerhet samt digitaliseringsjuridik. För AI finns redan en gemenskap.

Leveranserna kommer bestå av mallar, guider, verktyg, tolkningar och lösningsförslag som kan komma alla kommuner till gagn.

För cybersäkerhet pågår ett arbete med urval av nominerade kandidater. Under maj/juni ombeds kommunerna nominera till kompetensgemenskaperna informationshantering respektive digitaliseringjuridik.

4. Delning och skalning av införande välfärdsteknik

Införande av välfärdsteknik är viktigt för att klara av utmaningar inom omsorgen. En flerårig satsning inom välfärdsteknik pågår genom Kompetenscenter. För att skala upp nyttjandet ytterligare behövs ett standardiseringsarbete för informationsöverföring för att undvika inlåsningseffekter, samt möjlighet att ställa ökade krav på interoperabilitet vid upphandlingarna.

Initiativet omfattar Kompetenscenter, gemensamma ramavtal, standardiseringsarbete samt påverkansarbete och marknadsdialog.

Information om Kompetenscenter välfärdsteknik

5. Gemensam informationsförsörjning, GIF, ekonomiskt bistånd (Samlad digital socialtjänst)

Det finns inom flera områden ett stort behov av att effektivisera och underlätta i kommunernas handläggning genom att åstadkomma en smidig digital informationsförsörjning där handläggare enkelt får tillgång till fullständig och rätt information.

Gemensam InformationsFörsörjning (GIF) – Ekonomiskt bistånd är ett initiativ som i ett konkret första steg både etablerar en sammanhållen informationsförsörjningsförmåga för kommunerna och samtidigt tar ett första steg mot ett samlat digitalt kundmöte inom Socialtjänsten.

Initiativet har starkt fokus på skalbarhet, dvs att informationsförsörjning ska möjliggöras även för andra verksamhetsområden och även på det totala ekosystemet med bl a den nationella digitala infrastrukturen ENA för att skapa interoperabilitet och en helhet för invånaren.

Arbetet är ett innovativt utforskande i nära samverkan med kommunerna, med uppgiftslämnande myndigheter, med verksamhetssystemsleverantörer och inom SKR-koncernen.

Gemensam informationsförsörjning


6. Införande och utveckling av Digital post (ENA)

Införande av digital post ger stor effektivisering i det administrativa arbetet samt minskade kostnader för kommunerna. Initiativet innebär att ta fram förenklingar, skala upp integrationslösningar som tagits fram av kommuner samt att i samverkan med DIGG ta fram stöd för att möjliggöra att fler kommuner ska kunna ansluta sig.

Information om Digital post

Våren 2024 erbjuds även ett samlat stöd för:

Digitala Nationella Prov (införandestöd DNP)

Ett samlat stöd kommer att erbjudas våren 2024 för nationella digitala prov för årskurs 6, i form av digitala bedömningsstöd, vilket ställer krav på tekniska, pedagogiska och administrativa förberedelser hos kommunerna. Initiativet handlar om utöka stödet från SKR för de kommuner som har förberedande arbete kvar.

Vägledning för digitala nationella prov, DNP

Kommungemensam utvecklingsportfölj

Initiativen som har prioriterats blir en första version av en kommungemensam utvecklingsportfölj. Vartefter nya behov definieras ska nya initiativ kunna läggas till portföljen. I portföljen finns också en rad redan identifierade behov och pågående satsningar som succesivt värderas för att kunna paketeras som erbjudanden.

SKR, Adda och Inera stärker sin kapacitet genom att bygga upp ett koncerngemensamt portföljkontor, som kommer att ha ansvar för kommunernas gemensamma portfölj samt samordna processen framåt tillsammans med kommunerna.

Om Handslaget

Filmen ger en övergripande introduktion av vad Handslaget för välfärdsutveckling är. Kommunerna Uddevalla, Nacka och Huddinge medverkar och delar med sig av kommunens arbete med digitalisering.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Ina Tidvall
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.