Om vägledningen

Denna vägledning är framtagen inom ramen för en överenskommelse mellan SKR, Upphandlingsmyndigheten och IoT Sverige (VINNOVA). Uppdrag och finansiering för "Beställarnätverk Vägledning för Framtidens Samhällen 2020–2021.

Projektmål

Övergripande projektmål är att publicera en Vägledning för Framtidens samhällen 1.0, innehållande riktlinjer för hur kommuner och regioner framgångsrikt transformerar sina organisationer. Vägledningen kommer att omfatta behovskartläggning, upphandling, implementering och förvaltning av IoT och digital infrastruktur för tex välfärdsteknik, samhällsbyggnad och andra samhällssektorer.

Vägledningen har tagits fram av SKR tillsammans med andra organisationer. Upplägget har inspirerats av metodiken ”Beställarnätverk”. Deltagande organisationer har bidragit med samlad kunskap och praktisk erfarenhet för att skapa vägledning för kommuner och regioner. Detta är en vidareutveckling av "Vägledning upphandling välfärdsteknik 3.0". Innehållet från den tidigare vägledning kommer att återanvändas i den generiska processen.

Mål

  • Att öka målgruppens kunskap och insikt kring IoT för kommunala och regionala ändamål.
  • Att underlätta för beställare och leverantörer att förstå varandras behov och utmaningar.
  • Att underlätta för beställare att upphandla, etablera och förvalta IoT på ett hållbart sätt.
  • Att bidra långsiktigt till hållbar digital omställning i Sverige genom konkreta vägledningar och stödmaterial.

Särskilt fokus för arbetsgruppen

  • Hur ni involverar användaren i tidigt skede och kontinuerligt genom hela processen.
  • Hur ni arbetar fram underlag inför beslut i olika skeden samt genomför upphandling på ett bra sätt.
  • Hur ni säkerställer att ni inför en IoT-tjänst som är robust och säker samt hur ni hanterar data och information säkert.
  • Hur ni synkroniserar arbetet avseende verksamhetens behov med it- och säkerhetsmässiga förutsättningar.
  • Vem som gör vad.

Vägledningen fungerar oberoende av om ni jobbar i en kommun eller region, i en samhällsbyggnadsförvaltning eller i socialtjänsten. Upplägget och strukturen utgår ifrån ramverken DIGG:s modell för nyttorealisering och Upphandlingsmyndighetens inköpsprocess. Vägledningens har också inspirerats av det norska arbete Veikarte för tjenesteinnovasjion.

Ansvarsfriskrivning

Vägledningen har tagits fram av SKR:s Beställarnätverk Vägledning Framtidens Samhällen som själva svarar för innehållet. Det bygger på nätverkets samlade erfarenheter och tolkning av behoven i verksamheterna, marknadens utbud och möjligheterna i upphandlingar som genomförs i närtid. Nätverket har självständigt valt fokusområde, arbetssätt, innehåll, nivå och form för materialet. Det har inte auktoriserats av någon annan än nätverket själv, vare sig av SKR eller av respektive huvudman. Beställarnätverket tar inget juridiskt ansvar för innehållet och reserverar sig för såväl felskrivningar som faktafel och olyckliga formuleringar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.