Publicerad 11 mars 2021

Frågor och svar om statistikuppföljningsverktyget

Allmänt om statistikverktyget

 • Vilket system efterfrågas?

  Det vi efterfrågar är det system ni använder för att följa deltagare i arbetsmarknadsinsatser. Samma system som ni plockar ut statistik ifrån en gång per år och lägger in i Kolada.

 • Vem passar som kontaktperson?

  Lämplig kontaktperson är den som har insyn och behörighet att göra ändringar i aktiviteter. Någon teknisk kunskap kring systemet är inget krav i detta läge. Däremot är det viktigt att vi få en kontaktperson som är insatt i era aktiviteter och som kan vara ”vägen in” för vidare diskussioner.

 • Vilka kommer att ingå i statistiken?

  Deltagare som kommer att ingå i denna statistik måste vara inskrivna i Arbetsförmedlingens eller kommunens administrationssystem.

 • Behövs det särskilt samtycke?

  Enligt Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) behövs det inget särskilt samtycke för detta. Kommunerna har redan idag en redovisningsplikt beträffande ungdomar i Dua. Kommunerna redovisar även deltagare i arbetsmarknadsinsatser en gång per år till Kolada. Uppgifter om själva individen redovisas inte.

Syfte och nytta med INUK

 • Vad är möjligt att följa upp i INUK?

  Det kommer att vara möjligt att följa upp hur många unga som får arbetsmarknadsinsatser i kommuner och på de lokala arbetsförmedlingarna och vilka hur många som går till resultat, samt vilken typ av resultat de går vidare till. Syftet är att åstadkomma ett digitalt landsomfattande underlag för jämförelser av insatser för unga. Statistikuppföljningen sker månadsvis via maskinöverföring för att ge en kontinuerlig uppdaterad bild samt för att avlasta den manuella rapporteringen.

 • Varför är det viktigt att vår kommun ansluter sig till INUK?

  För att kunna åstadkomma ett digitalt landsomfattande underlag för jämförelser av insatser för unga är det viktigt att underlag kommer från alla landets kommuner. Verktyget kommer så småningom också att kunna skapa förutsättningar för ett lärande eftersom ambitionen är att det ska vara möjligt för kommuner att göra jämförelser med andra.

 • Finns det krav på att alla kommuner ska ansluta sig till INUK?

  Nej, det gör det inte. Men för att åstadkomma en bra nationell uppföljning så är det viktigt att alla kommuner är med. Det är anledningen till att Dua har gjort det möjligt att söka medel för att täcka de extra kostnader som kan tillkomma i samband med att en kommun ansluter sig.

 • Vilken nytta kommer en kommun ha av att ansluta sig till verktyget? Vi behöver förstå värdet ställt mot kostnaden.

  Verktyget skapar ett digitalt landsomfattande underlag för jämförelser av insatser för unga. I nästa steg kommer det att bli möjligt för kommuner att jämföra sig med andra kommuner och ta fram rapporter för exempelvis intern redovisning av statistik.

 • Var kan jag läsa om det nationella uppföljningsverktyget?

 • Vilken är länken till verktyget?

Statsbidrag

 • Nu har vi fått stadsbidraget, vad är nästa steg?

  Nu ska ni kontakta er systemleverantör så kommer de att guida er rätt i arbetet. Bland annat kommer ni att behöva mappa benämningarna av era insatser så att de matchar de benämningar som används i statistikverktyget.

 • Är det möjligt att ansöka om ytterligare medel- utöver de 100 000 kronor - om en avser ansluta ytterligare ett system till exempel kommunala aktivitetsansvaret (KAA)?

  Nej, 100 000 kronor är det totala belopp en kommun kan erhålla.

 • Får statsbidraget täcka supportkostnaden utöver integrering, om det inte överstiger 100 000 kronor totalt?

  Ja

 • Hur mycket kommer integreringen att kosta oss när vi ansluter oss till INUK?

  Kostnaden varierar beroende på vilken leverantör kommunen använder. Erfarenheten är att stadsbidraget på 100 000 kronor täcker de kostnader en kommun har för anslutningen.

Avtal och samtycke

Verktyget – hur fungerar det?

 • Hur får jag tag i uppgifterna från databasen?

 • Hur ofta uppdateras data?

  Data uppdateras en gång i månaden, 4 dagar in i ”nya” månaden. All data som skickats in under föregående månad kommer då att visas. I början kommer inte alla aktiviteter att synas utan systemet (databasen) måste komma ikapp.

 • Jag kommer ingenstans när jag klickar på länkarna

  Nej, länkarna för inlämning av data är inte klickbara, de går till en REST-tjänst som ligger på ett API.

 • Vi har skickat in data som inte syns.

  Data visas först efter nästkommande månads 4 arbetsdag. Skickar ni in data i början retroaktivt kommer denna data inte med. Systemet visar inte retroaktiva ändringar – i så fall skulle ändringar i befintlig statistik förekomma och det vill vi undvika.

 • Vi har inget slutdatum på våra aktiviteter, kan vi skicka in dem ändå?

  Nej, slutdatum är obligatoriskt för att vi skall veta hur länge vi skall visa upp en aktivitet.

 • Den externa länken – inuk.arbetsformedlingen.se - till statistikrapporterna fungerar inte.

  Sitter du på Arbetsförmedlingens nät skall du använda den interna länken inukext.arbetsformedlingen.se.

  Annars kontakta informationssamverkan@arbetsformedlingen.se

Verksamhetssystem och leverantörer

 • Vilka leverantörer levererar till uppföljningsverktyget idag?

  Idag levererar följande leverantörer:

  • 2bra
  • CGI
  • Ilab
  • Invid
  • IST
  • Italics
  • Tieto
  • Yonglogic
 • Vi har ett verksamhetssystem som inte är med på listan. Vad gör vi?

  Ni behöver kontakta SKR och berätta vilken systemleverantör ni har, därefter kommer SKR att kontakta leverantören för att informera om verktyget och vad som krävs av leverantören. Därefter kan ni tillsammans med leverantören påbörja arbetet med att mappa aktiviteter.

Utökad målgrupp

 • När är det aktuellt att utöka målgruppen för INUK till att gälla även nyanlända?

  Avsikten är att utöka målgruppen. För att göra det måste vi först undersöka om väsentlig information finns tillgänglig, komplettera tekniken, kategorisera insatser mm. Detta arbetet är i just nu i uppstartsfas.

Informationsansvarig

 • Per Överberg
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR