Publicerad 2 maj 2022

Ukrainakrigets påverkan på offentlig upphandling

SKR har sammanställt svar på frågor om hur upphandling påverkas av Rysslands invasion i Ukraina.

 • Går det att justera priser i ingångna avtal på grund av ökade kostnader för drivmedel och andra kostnadsökningar?

  Leta efter stöd i avtalet

  Sök i första hand i avtalet efter stöd för ändringar. I vissa fall innehåller avtalet ändrings- eller optionsklausuler som reglerar hur prisförändringar ska hanteras, i andra fall finns så kallad force majeure-klausuler som reglerar vad som ska gälla om den ena avtalsparten inte kan leverera enligt avtalet.

  Civilrättslig ändring

  Frågan kan vara oreglerad. Då saknar avtalet bestämmelser om hur prisjusteringar ska ske. De bestämmelser som finns kan också vara otillräckliga. I dessa fall kan avtalet civilrättsligt ändras om båda parterna går med på det.

  Avtal enligt LOU och LUF

  Om det ursprungliga avtalet har annonserats enligt LOU eller LUF krävs dock att någon bestämmelse i 17 kap LOU eller 16 kap LUF är tillämplig. I annat fall finns risk för att justeringen upphandlingsrättsligt ses som ett nytt avtal och inte som en ändring.

  De bestämmelser i 17 kap LOU som framförallt kan bli aktuella är:

  • 17 kap 9 § – ändringar av mindre värden.
  • 17 kap 12 § – oförutsebara omständigheter.
  • 17 kap 14 § – ändringar som inte är väsentliga.

  Bestämmelserna är språkligt sett tillåtande men kan vara svårtolkade. Det saknas rättspraxis för hur dessa bestämmelser ska tolkas. Medlemmar som har frågor kring detta bör de kontakta den juridiska avdelningen på SKR.

  SKR:s jurister ger stöd och rådgivning

  Byggentreprenadkontrakt

  När det särskilt gäller byggentreprenadkontrakt har föreningen Byggherrarna tagit fram en annan vägledning som behandlar frågor rörande påverkan på sådana kontrakt.

  Vägledning om entreprenadjuridiska konsekvenser av kriget i Ukraina

  Relaterad vägledning hos Upphandlingsmyndigheten

  Viss vägledning finns i den information som Upphandlingsmyndigheten tog fram i samband med pandemin.

  Vägledning om ändring av avtal på grund av covid-19-pandemin, Upphandlingsmyndigheten

 • Vad gäller för upphandlingar vid akuta situationer?

  Normalt sett ska kommuner och regioner annonsera upphandlingar överskridande ett visst värde. För varor, tjänster och byggentreprenader är direktupphandlingsgränsen 700 000 kr.

  För sociala tjänster och andra särskilda tjänster enligt bilaga 2 till LOU är direktupphandlingsgränsen för närvarande ca 7,8 miljoner kr.

  Även för anskaffningar överstigande ovannämnda belopp kan det i vissa undantagsfall vara möjligt att direktupphandla. Ett sådant fall är när anskaffningen är absolut nödvändig och det är omöjligt att hålla tidsfrister på grund av synnerlig brådska. Den synnerliga brådskan får i sådant fall inte beror på omständigheter som kan tillskrivas eller kunnat förutses av den upphandlande myndigheten (se 6 kap 15 § LOU).

  Mer information om upphandlingar vid akuta situationer finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

  Genomföra en ny upphandling vid akuta situationer, Upphandlingsmyndigheten

 • Vad innebär de utökade sanktionerna som EU fattade beslut om 8 april?

  Den 8 april beslutade EU om att utöka sanktionerna mot Ryssland och Belarus genom att anta en förordning. Den gäller i alla medlemsländer.

  Enligt förordningen är det nu förbjudet att tilldela kontrakt eller låta offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt genomföras med både juridiska och fysiska personer som är etablerade i Ryssland. Förbudet gäller också underleverantörer och företag vars kapacitet åberopas i upphandlingen om det åberopade företaget står för mer än 10 procent av kontraktets värde.

  Förbudet att tilldela kontrakt började gälla den 9 april. Förbudet att genomföra kontrakt gäller från och med den 11 oktober 2022.

  Av 8 § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner framgår att den som uppsåtligen bryter mot sanktionerna kan drabbas av böter eller fängelse om brottet är grovt.

  Varor som omfattas

  Varor som omfattas är framför allt kol och fossila bränslen men även cement, kemikalier av olika slag samt trävaror.

  Dessa varor och tjänster kan komma från Ryssland, Kommerskollegium

  Livsmedel och kriget i Ukrainaområdet, Livsmedelsverket

  När det särskilt gäller byggentreprenadkontrakt har föreningen Byggherrarna tagit fram en annan vägledning som behandlar frågor rörande påverkan på sådana kontrakt.

  Vägledning om entreprenadjuridiska konsekvenser av kriget i Ukraina

  Läs vidare

Läs vidare

Adda informerar löpande om hur deras ramavtal påverkas:

Information om hur kriget påverkar ramavtalen, Adda

Informationsansvarig

 • Hampus Allerstrand
  Förbundsjurist
 • Helena Henriksson
  Förbundsjurist
 • Magnus Ljung
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.