Publicerad 9 maj 2023

Frågor och svar om ställföreträdare för barn utan vårdnadshavare som flyr från Ukraina

SKR har sammanställt svar på vanliga frågor om ställföreträdare för barn utan vårdnadshavare, som flyr från Ukraina.

 • Kan barn från Ukraina få en god man? (Uppdaterad: 4 mars 2022)

  Ja, om det finns ett behov. Det finns stöd i flera olika lagar för att ett barn kan få en ställföreträdare i Sverige. Lagstöd för detta finns i föräldrabalken, 1904 års lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, samt lagen om god man för ensamkommande barn, Lgeb.

  SKR har länge arbetat för att föräldrabalken med tillhörande lagstiftningar ska moderniseras. De föreslagna ändringarna i Lgeb som Ställföreträdarutredningen föreslår i SOU 2021:36 träffar den situation som vi nu befinner oss i, men dessa lagändringar har ännu inte börjat att gälla.

 • När är det aktuellt med en god man? (Uppdaterad: 4 mars 2022)

  Det är upp till aktörerna i det enskilda fallet att bedöma om barnet behöver en ställföreträdare eller inte. Barn som kommer ensamma till Sverige utan någon förälder eller annan som anses ha trätt in i förälderns ställe bör troligtvis få en god man. Det är behovet som styr och en bedömning görs i varje enskilt fall.

 • Vilken typ av god man är aktuellt? (Uppdaterad: 4 mars 2022)

  Ett uppehållstillstånd som massflykting ska beviljas kort efter ankomsten till Sverige och medför att barnet omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Denna grupp berörs inte i förarbetena till Lgeb.

  Som situationen ser ut just nu bedömer SKR att det som troligtvis blir bäst för barnet är att förordna en god man enligt Lgeb. Den gode mannen får då ett större ansvar och befogenheter (ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter) än om en god man enligt 11 kap. 1 § FB förordnas (som får befogenheter i förmyndarens ställe).

  Genom att tillämpa Lgeb framför föräldrabalken får barnets behov av ställföreträdare en avgörande betydelse, trots att lagstiftningen inte är optimal. Överförmyndaren behöver då inte utreda om det finns en förmyndare som kan utöva förmynderskapet eller är tillfälligt förhindrad vid utövandet. Ett godmanskap enligt Lgeb är därutöver väl etablerat och överförmyndarna har fungerande rutiner samt erfarenhet av dessa ärenden.

 • Ska socialnämnden ansöka om en särskilt förordnad vårdnadshavare? (Uppdaterad: 4 mars 2022)

  Enligt 10 § Lgeb ska socialnämnden, när barnet beviljas uppehållstillstånd, väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare om inte särskilda skäl talar emot det. Eftersom massflyktingar får ett tillfälligt uppehållstillstånd som medför att de omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och inte kan ligga till grund för folkbokföring bedömer SKR i nuläget att det finns särskilda skäl som talar emot att förordna en särskilt förordnad vårdnadshavare för dessa barn.

 • Vilken kommun förordnar en god man? (Uppdaterad: 4 mars 2022)

  Anmälan får göras av Migrationsverket eller socialnämnden i den kommun där barnet vistas till överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den kommunen. Det är viktigt att det med anmälan till överförmyndaren följer uppgifter om var barnet vistas.

 • Vem är ansvarig för att avgöra om den som barnet reser med kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe? (Uppdaterad: 8 maj 2023)

  När en person ansöker om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska Migrationsverket bedöma om barnet är ensamkommande eller inte. Om Migrationsverket bedömer att det finns en person som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe är barnet inte ensamkommande och kommer därför inte att anvisas till en kommun.

  Om frågan om god man enligt Lgeb (Lagen om god man för ensamkommande barn) aktualiseras behöver överförmyndaren göra en egen, självständig bedömning av om förutsättningarna i lagen är uppfyllda. Till exempel om en vuxen person som barnet reser med kan anses ha trätt i förälderns ställe. SKR bedömer att överförmyndaren, vid denna prövning, kan hämta vägledning från den bedömning som Migrationsverket har gjort. Har det inte framkommit några konkreta skäl att ifrågasätta Migrationsverkets bedömning och inga nya handlingar har lämnats in bör den som regel kunna läggas till grund för överförmyndarens bedömning.

 • Vad menas med att en vuxen person trätt i föräldrarnas ställe? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Med att en vuxen person trätt i föräldrarnas ställe menas, enligt förarbetena till lagen om god man för ensamkommande barn, att personen på grund av lagen eller sedvänjan i den stat där barnet senast hade hemvist har ställning som vårdnadshavare för barnet. Till denna kategori hör även personer som enligt ett domstolsavgörande som erkänns här i landet är vårdnadshavare för barnet.

  Det centrala är att svenska myndigheter erkänner den vuxne som företrädare för barnet.

 • Om en annan vuxen person anses ha trätt i föräldrarnas ställe, kan det ändå finnas behov av och möjlighet att förordna en god man? (Uppdaterad: 8 november 2022)

  När en annan vuxen anses ha trätt i föräldrarnas ställe så har inte överförmyndaren en skyldighet att förordna en god man enligt 2 § lagen om god man för ensamkommande barn.

  Det är dock inte uteslutet att det kan finnas situationer där socialnämnden eller överförmyndaren ändå bedömer att barnet är i behov av en god man. Till exempel när en person anses ha trätt i föräldrarnas ställe för ett stort antal barn och det därför uppstår praktiska svårigheter. I dessa fall kan 4 kap. 3 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap vara tillämplig. Enligt bestämmelsens andra stycke finns det en möjlighet att förordna god man enligt bland annat 11 kap. 1 § föräldrabalken.

Webbutbildning god man för ensamkommande barn

SKR tog 2014 i samarbete med en rad aktörer fram en nationell grundutbildning för gode män. Utbildningen togs fram för att öka rättssäkerheten för de ensamkommande barnen och tydliggöra gode mannens uppdrag. Målgruppen är de som vill bli god man för ensamkommande barn.

Webbutbildning god man för ensamkommande barn

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.