Publicerad 22 april 2022

Frågor om svar om ekonomiskt och annat bistånd till människor som flyr från Ukraina

SKR har sammanställt svar på vanliga frågor om gällande rätt till bistånd till människor som flytt från Ukraina.

 • Kan det bli aktuellt för kommunen att ge bistånd enligt SoL till de som flytt från Ukraina? (uppdaterad 1 juli)

  De som flytt från Ukraina och som registrerat en ansökan om uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl., LMA, och har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL för sådant bistånd som kan beviljas enligt LMA, inte heller sådant bistånd som behövs för att undgå en akut nödsituation (HFD 2017 ref. 33). Bistånd som kan ges enligt LMA är boende och ekonomiskt stöd. Det är rättsligt oklart om sociala insatser, exempelvis stöd i hemmet, omfattas av LMA eller inte. Se vidare under frågan Vem har ansvar för sociala insatser till de som flytt från Ukraina och har särskilda behov?”

  Kommunen får, med stöd av 4 kap. 2 § SoL, bevilja bistånd även om förutsättningarna i 4 kap. 1 § SoL inte är uppfyllda. Sådant bistånd är frivilligt för kommunen.

  I väntan på att få registrera ansökan hos Migrationsverket kan det bli aktuellt med bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, se vidare nedan under frågan ”Kan de som flytt från Ukraina ha rätt till bistånd enligt SoL i väntan på att få registrera ansökan hos Migrationsverket”?

 • Kan de som flytt från Ukraina ha rätt till bistånd enligt SoL i väntan på att få registrera ansökan hos Migrationsverket? (uppdaterad 1 juli)

  De som flytt från Ukraina som uppsöker socialtjänsten bör i första hand hänvisas till att ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

  Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen och bistånd enligt SoL kan bli aktuellt i väntan på att få registrera ansökan om uppehållstillstånd. Personen omfattas då inte av LMA. Biståndsbedömningen bör göras i skenet av den tillfälliga situation som det handlar om och kan som regel begränsas till vad som behövs för att undgå en akut nödsituation.

 • Kan det bli aktuellt för kommunen att betala ut LMA-bistånd till de som flytt från Ukraina? (Uppdaterad: 1 juli)

  För aktuell information om utbetalning av LMA-ersättning hänvisar vi till Migrationsverket.

  Infor­ma­tion om mass­flykts­di­rek­tivet till kommuner och regi­oner

  Migrationsverket har huvudansvaret för bistånd till de som ansöker om uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet. Det finns dock en bestämmelse i 3 a § tredje stycket LMA som kan aktualiseras i situationer då Migrationsverkets förmåga bedöms som otillräcklig (prop. 2001/02:185 s. 104).

  Enligt bestämmelsen ska en kommun lämna bistånd enligt LMA till de som får uppehållstillstånd som massflyktingar om

  • de vistas i kommunen och
  • biståndet behövs till dess att Migrationsverket tar över ansvaret för att bistånd lämnas.

  Ansvaret enligt LMAträder in efter att den enskilde ansökt om uppehållstillstånd . Avsikten är att biståndet ska vara tillfälligt i väntan på att Migrationsverket tar över ansvaret. SKR anser att kommunen, innan bistånd beviljas, bör ta reda på om Migrationsverket kan bevilja bistånd och, om sådan förmåga saknas, försöka utröna när Migrationsverket kan ta över ansvaret för bistånd.

  Rätten till bistånd förutsätter att individen är registrerad vid en förläggning (8 § LMA). Migrationsverket ska registrera alla som får uppehållstillstånd som massflyktingar i myndighetens mottagningssystem, även de som Migrationsverket inte har förmåga att ge bistånd till och som således kan omfattas av kommunens ansvar.

  Det kan vara bra att kommunen säkerställer att det är möjligt att besluta om LMA-bistånd i verksamhetssystemet samt att denna typ av beslut omfattas av den beslutande nämndens delegationsordning.

 • Vem har ansvar för sociala insatser till de som flytt från Ukraina och har särskilda behov? (Uppdaterad 1 juli)

  Rättsläget är oklart avseende vem som ansvarar för sociala insatser, exempelvis hemtjänst, till den som omfattas av LMA och har särskilda behov. Kammarrätten i Jönköping har uttalat att det ingår i Migrationsverkets uppgifteratt tillhandahålla förläggningar där nödvändigt stöd till personer med funktionsnedsättningar ingår (mål nr 2654-19). I väntan på vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen gör SKR tolkningen att det ingår i begreppet logi enligt LMA att tillgodose de behov av anpassat boende och stöd i hemmet som massflyktingar har till följd av exempelvis ålder eller funktionsnedsättning.

  Från den 1 juli 2022 har kommunen ansvar för att ordna boende till de massflyktingar som anvisas till kommunen av Migrationsverket. Detta innebär, enligt SKR:s bedömning, att kommunen även har ansvar för att personer med särskilda behov som anvisats till kommunen får ett anpassat boende, exempelvis i form av hjälp i hemmet eller ett särskilt boende. Det går således inte att hänvisa dessa individer till att få hjälp med ett anpassat boende av Migrationsverket. Huruvida kommunens stöd ska beviljas enligt SoL eller LMA är, i enlighet med vad som anges ovan, rättsligt oklart.

 • Kan kommunen få statlig ersättning för ekonomiskt och annat stöd som eventuellt beviljas till de som flytt från Ukraina? (Uppdaterad 1 juli)

  Kommunen har rätt till ersättning för sådant bistånd som lämnats enligt 3 a § tredje stycket LMA, se 23 § LMA. För att få ersättning krävs det att biståndet beslutats enligt LMA.

  Kommunen kan inte få ersättning för bistånd som beviljats med stöd av SoL, till exempel i avvaktan på att få registrera ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

  Kommunen kan inte heller få ersättning i form av den så kallade ”flyktingschablonen” för nyanlända som ska täcka olika kostnader bl.a. för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, eftersom uppehållstillståndet för massflyktingar inte är folkbokföringsgrundande.

  För de som anvisas till kommunen av Migrationsverket, se Migrationsverkets hemsida

 • Har massflyktingar rätt till LSS-insatser? (uppdaterad 6 juli)

  Nej, massflyktingar som inte folkbokförs anses inte bosatta i LSS:s mening och har därmed inte rätt till LSS-insatser (16 § LSS).

Informationsansvarig

 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.