Publicerad 28 november 2023

Socialtjänstens omställning

Socialtjänsten behöver ställa om, utifrån ny lagstiftning och förändrade samhällsutmaningar. Det kräver förebyggande, tillgängliga, tillitsskapande och kunskapsbaserade nya arbetssätt – samtidigt som nuvarande verksamhet fortsätter.

En ny socialtjänstlag skapar viktiga förutsättningar för socialtjänstens nödvändiga omställning. En ny lagstiftning räcker dock inte för att utveckla en hållbar socialtjänst på sikt.

Utöver detta måste kommunerna arbeta för att hitta lösningar på viktiga framtidsfrågor såsom en utmanande personal- och kompetensförsörjning, ansträngd ekonomi och en svår samhällsutveckling med kriminalitet i unga åldrar och omfattande desinformation.

SKR:s stöd i omställningsarbetet

Den preliminära tidplanen för införande av ny lagstiftning är i juli 2025 – detta innebär att arbetet med förberedelse behöver starta nu.

Genom att samla nödvändig information och kunskap kan SKR stödja arbetet och fungera som nav för det samlade arbetet även för intressenter såsom myndigheter, privata aktörer och civilsamhälle.

SKR bygger sitt stöd runt följande:

 • En samlad kommunikation.
 • Samordning och stöd i utveckling av nya och anpassade arbetssätt.
 • Utvecklat stöd i uppföljning, jämförelse och analys.
 • Ledning och styrning som främjar utveckling.
 • Utbildning till socialtjänsten och närliggande verksamheter.

Under första kvartalet 2024 planerar SKR att samla information om arbetet med omställning av socialtjänsten på en separat webbplats. Den nya webbplatsen kommer att fungera som en arena för kunskap, erfarenheter och sammanhållen utveckling. Den kan utgöra stöd till målgrupper och intressenter genom att samla, skapa och sprida fördjupad kunskap och kompetens inom områden som rör socialtjänstens samlade omställning.

Förslag till ny socialtjänstlag – de större förslagen bildar en helhet

 • Främja jämlika och jämställda levnadsvillkor
 • Förebyggande perspektiv och vara lätt tillgänglig
 • Samhällsplanering och planering av insatser för enskilda inom alla verksamhetsområden
 • Kunskapsbaserad – vetenskap och beprövad erfarenhet
 • Möjlighet att tillhandahålla insatser utan behovsprövning
 • En ny lag om socialtjänstdataregister – under utredning

Delta i unik nationell studie om socialtjänstens omställning

Socialtjänsten förväntas göra en omställning utifrån en ny socialtjänstlag och för att möta växande utmaningar kopplade till samhällsutvecklingen. Från lokal såväl som nationell nivå har det efterfrågats ett sätt att inhämta kunskap om effekter och resultat av omställningen - det behövs en gemensam bild av nuläget för att veta om vi är på rätt väg framåt.

SKR har därför tagit initiativ till ett unikt projekt tillsammans med Karlstads universitet/FoU välfärd Värmland. Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning (NUSO 2024 med inriktning barn, unga och familjer) är en nationell studie som baseras på individbaserad systematisk uppföljning och kunskap om det lokala förebyggande arbetet. Parallellt utvecklar vi inom ramen för projektet teknik för en förenklad datainsamling och resultatjämförelser framåt och har en ambition om att bredda studien till flera delar av socialtjänsten framåt.

Vi hoppas att så många kommuner som möjligt tar chansen att ansluta till 2024 års studie. Deltagande kommuner bidrar till att stärka det nationella kunskapsläget inom socialtjänsten och får en unik möjlighet till analys och jämförelse med andra kommuner.

Informationsfilm om NUSO 2024

Kort informationsfilm om NUSO 2024.

Informationsfilm NUSO 2024, Youtube

Längre informationsfilm om NUSO 2024 ca 20 minuter.

NUSO | Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning - KauPlay

Intresseanmälan att medverka i Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning (NUSO 2024)

Anmäl intresse senast den 15 december 2023.

Intresseanmälan att medverka i Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning (NUSO) – FoU Välfärd Värmland, FOU Värmland

 

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Niklas Eriksson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.