Publicerad 15 maj 2023

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S

NSK-S är ett nätverk som ska bidra till utvecklingen av kunskapsstyrningen för socialtjänstens verksamheter (inklusive den kommunala hälso- och sjukvården) på nationell nivå med utgångspunkt i den lokala nivåns behov och förutsättningar. Det görs genom information, dialog och erfarenhetsutbyte.

I NSK-S ingår företrädare för kommuner samt företrädare för statliga myndigheter.

NSK-S uppdrag

 • Föra dialog om strategiska arbeten som myndigheter/SKR bedriver med mål att dessa ska vara mer anpassade till lokala behov.
 • Systematiskt lyfta lokala behov av kunskap.
 • Bidra till erfarenhetsutbyte avseende framgångsrika arbetssätt för kunskapsstyrning på regional och lokal nivå.
 • Omvärldsbevaka och bidra till att förbättra förutsättningar för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

Några av NSK-S prioriterade frågor för 2022

 • Bidra till ett nationellt test av en modell för inventering av lokala behov av kunskap som är representativ och trovärdig.
 • I omvärldsbevakning följa arbetet med en ny socialtjänstlag och en eventuell kommande statlig utredning om kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Även följa hur det går med förslagen från samsjuklighetsutredningen och arbetet med utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner.
 • Inleda en dialog och ett utforskande av brukaren som kunskapskälla.
 • Fortsätta erfarenhetsutbyte och lärande avseende kunskapsstyrning på lokal och regional nivå men också dela erfarenheter av framgångsrikt införande av ny kunskap och hur kunskapsstyrning sker konkret i verksamheter.

Ledamöter

I NSK-S ingår minst en socialchef per län och företrädare för föreningen FoU Välfärd, nätverket för Regionala samverkans-och stödstrukturer, Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten, E-hälsomyndigheten samt Forte.

Kontaktuppgifter till ledamöter i NSK-S

Informationsansvarig

 • Camilla Wiberg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.