Publicerad 10 februari 2022

Kommunrepresentanter i arbetsgrupper inom kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Även kommunerna bedriver hälso- och sjukvård och medverkar i nationella arbetsgrupper som tar fram kunskapsstöd och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som berör kommunerna.

Det är den nationella styrgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten (S-KiS) som tar de formella besluten om att rekommendera kommunal medverkan i de nationella programområdena. Besluten fattas efter förfrågan om eller efter eget initiativ till kommunal medverkan i de nationella programområdena (NPO) och i insatsområden arbetsgrupper (NAG).

NPO står för Nationella programområden, som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område och där det ingår experter med bred kompetens och representation. Det finns 26 nationella programområden. Det kan även finnas regional programområden, RPO, inom ett sjukvårdsområde.

NAG står för nationell arbetsgrupp, med multiprofessionell sammansättning med representation från både specialistvård, primärvård och kommun, där det behövs för att spegla hela vårdkedjan.

Styrgruppen prioriterar och rekommenderar kommunerna att nominera ledamöter, vars uppdrag är att företräda det kommunala perspektivet och se till att de stöd som tas fram också är relevanta och användbara för kommunerna.

Den kommunala ledamoten ingår i arbetet i egenskap av att vara sakkunnig/expert på det kommunala perspektivet, i relation till den aktuella arbetsgruppens uppgift.

Kommunal medverkan i NPO

För närvarande finns kommunal representation i sex nationella programområden:

1. Barn och ungas hälsa (två representanter)

2. Psykisk hälsa (sex representanter)

3. Primärvård (sex representanter)

4. Äldre (två representanter)

5. Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin (två representanter)

6. Levnadsvanor (två representanter)

Kommunal medverkan i NAG

De nationella programområden startar i sin tur arbetsgrupper (NAG) och i vissa av dessa är kommunal medverkan nödvändig, till exempel Skörhet/sköra äldre, Höftfraktur, Medicinsk samverkan och Läkarmedverkan i kommunerna. Det finns även arbetsgrupper som inte tillhör utvalda NPO, där kommunernas medverkan behövs, till exempel NAG Svårläkta sår, som tillhör NPO hud- och könssjukdomar.

Kommunal medverkan i NSG

I Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård finns även nationella samverkansgrupper, NSG. Här medverkar kommunala representanter i två NSG: Stöd för utveckling samt Patientsäkerhet.

Regionalt och lokalt arbete

Arbetet med kunskapsstyrning kräver insatser på nationell, regional och lokal nivå. De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) som finns i varje län, har uppdraget att på en övergripande nivå organisera samverkan i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det handlar dels om samverkan mellan kommunerna i ett län, dels samverkan mellan kommunerna i länet och regionen. Det är på den regionala och lokala nivån som samverkan sker för implementering av framtagna kunskapsstöd.

Det är också RSS som ansvarar för att organisera nomineringen av kommunala representanter i länets kommuner. RSS utgör även stöd för de kommunala representanter som ingår i nationella grupper som NPO, NAG och NSG.

Informationsansvarig

  • Camilla Wiberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR