Publicerad 31 januari 2024

Kommunal samverkan inom kunskapsstyrning hälso– och sjukvård

Representanter för kommunerna finns med i flera arbetsgrupper inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, då vårdkedjorna ofta omfattar insatser från kommunernas hälso- och sjukvård och omsorg.

Sveriges regioner har sedan 2018 ett gemensamt nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Eftersom även kommunerna bedriver hälso- och sjukvård har den nationella styrgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten (S-KiS) rekommenderat kommunal medverkan i sex nationella programområden (NPO).

  1. barn och ungas hälsa
  2. psykisk hälsa
  3. primärvård
  4. äldres hälsa och palliativ vård
  5. rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
  6. levnadsvanor

Kommunala representanter i NPO

Inom systemet finns 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. NPO består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner. Ansvaret för NPO är fördelat mellan de sex sjukvårdsregionerna i landet.

De kommunala representanterna deltar i dessa grupper som sakkunniga inom sin profession, men företräder även det kommunala perspektivet i gruppens uppdrag. Uppdraget för kommunala representanter har förtydligats i dokumentet Uppdrag som kommunal representant på nationell nivå inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso-och sjukvård som fastställdes av S-KiS i december 2022.

Kommunal medverkan i NAG

De sex NPO som har kommunala representanter har mandat att besluta om att starta NAG med kommunala representanter. För övriga NPO tar S-KiS ställning om kommunal medverkan.

När en NAG ska startas, och kommunal representant ska ingå, rekryteras dessa via de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) inom den sjukvårdsregion som har ansvar för det aktuella NPO.

Uppdraget beskrivs i Uppdrag som kommunal representant på nationell nivå inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso-och sjukvård.

Uppdrag som kommunal representant på nationell nivå , kunskapsstyrning, PDF Pdf, 85 kB.

Kommunal medverkan i NSG

I Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård finns även nationella samverkansgrupper, NSG. Här medverkar kommunala representanter i två NSG: Stöd för utveckling samt Patientsäkerhet.

Regionalt och lokalt arbete

Arbetet med kunskapsstyrning kräver insatser på nationell, regional och lokal nivå. De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) som finns i varje län, har uppdraget att på en övergripande nivå organisera samverkan i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det handlar dels om samverkan mellan kommunerna i ett län, dels samverkan mellan kommunerna i länet och regionen. Det är på den regionala och lokala nivån som samverkan sker för att underlätta implementering av framtagna kunskapsstöd.

RSS ansvarar för att organisera nomineringen av kommunala representanter i länets kommuner. RSS utgör även stöd för de kommunala representanter som ingår i nationella grupper som NPO, NAG och NSG.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Charlotta Wilhelmsson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.