Publicerad 1 november 2023

Stöd för uppföljning och analys inom socialtjänsten

Att ge stöd för den uppföljning och analys som kommunernas socialtjänst arbetar med, är en av SKR:s uppgifter och en del av kunskapsstyrningen inom socialtjänsten.

Uppföljning och analys kan göras både på verksamhetsnivå och för individer som tar emot stöd från socialtjänsten. Uppföljning är en fortlöpande insamling av information för att ta reda på hur en verksamhet fungerar. Analys handlar om att försöka förstå vad som orsakar och påverkar resultat och måluppfyllelse och varför det ser ut som det gör.

Kommunernas gemensamma satsning på kunskapsstyrning inom socialtjänsten innebär att de gemensamt, och med stöd från SKR, har möjlighet att utveckla både uppföljning, analys och den individbaserade systematiska uppföljningen. Till exempel pågår ett utvecklingsarbete för att göra det möjligt för fler att delta i brukarundersökningarna, automatisk informationsöverföring till de kvalitetsregister som används av kommunerna och projekt för att öka användningen av arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum).

Stöd för uppföljning inom socialtjänsten

Det finns flera verktyg och metoder som för att följa upp kvalitets och resultat i socialtjänstens verksamheter.

Brukarundersökningar

Brukarundersökningarna inom socialtjänsten har genomförts årligen med start 2014. Syftet är att ta reda på hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna, som underlag för utvecklings- och förbättringsarbete. För närvarande genomförs brukarundersökningar inom områdena funktionshinder, individ- och familjeomsorg samt placerade barn och unga.

Brukarundersökningar inom socialtjänsten

Modell för genomförande av brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg på Gotland

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister innehåller personbundna uppgifter om diagnos, behandling, och resultat. Av de totalt över 100 registren, är det främst fem som används av kommunernas äldreomsorg. Kommuner som använder kvalitetsregister har kunnat visa på ökad kunskap och förbättrade arbetssätt.

Nu visar en kartläggning att det finns användbar data för socialtjänstens verksamheter i flera av de nationella kvalitetsregistren.

De kommuner som deltar i den gemensamma satsningen på kunskapsstyrning i socialtjänsten, har fri tillgång till dessa kvalitetsregister. Det gäller alla verksamheter med uppdrag från kommunerna, även privata aktörer.

Nationella kvalitetsregister i kommunerna

Nationella kvalitetsregister

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU)

Ett viktigt bidrag till att kunna arbeta kunskapsbaserat i socialtjänsten, är att dokumentera arbetet med enskilda individer för att följa upp deras situation, och att sammanställa denna information på grupp- eller verksamhetsnivå, i syfte att utveckla verksamheten som helhet. SKR stöttar kommunernas arbete med ISU bland annat genom utbildningar och att samla befintligt stöd.

Individbaserad systematisk uppföljning

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser av socialtjänsten presenteras årligen i form av indikatorer för nio verksamhetsområden. De flesta indikatorerna baseras på enkätdata genom den kommunundersökning som Socialstyrelsen skickar ut till samtliga kommuner. Inom vissa områden finns även indikatorer som baseras på registerdata till exempel inom ekonomiskt bistånd och äldreomsorg.

SKR samarbetar med Socialstyrelsen om indikatorerna och resultaten publiceras i Kolada. För funktionshinderområdet och äldreomsorgen publiceras även Öppna Jämförelser på enhetsnivå. Mer information finns hos Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser, Socialstyrelsen

Handbok Öppna jämförelser socialtjänst i två versioner

SKR har tagit fram en handbok för att ge kunskap om hur kommunerna med utgångspunkt i Öppna jämförelser kan analysera sina resultat och prioritera i sitt förbättringsarbete.

Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst, kortversion

Handbok Öppna jämförelser socialtjänst

Uppföljning av den sociala barn- och ungdomsvården

Verktyget Webbkollen är ett intervjustöd för uppföljning för personal inom vård och omsorg. Här har ett särskilt projekt utvärderat ett antal variabler för uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården fungerar i praktiken. Uppföljningen syftar till kunskaps- och verksamhetsutveckling.

Det finns en slutrapport för projektet, som beskriver användningen av variablerna och erfarenheterna från projektet. Slutrapporten fungerar som stöd och vägledning till kommuner i deras arbete med uppföljning av barn och unga inom socialtjänsten.

Webbkollen Barn och unga

Systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta

I projektet SU-Kvinnofrid får kommuner stöd att systematiskt följa upp socialtjänstens insatser till våldsutsatta på individnivå. Syftet är att ge kommuner både stöd för uppföljning, kunskap och underlag för att utveckla verksamheten. Projektet genomfördes första gången 2019-2020, och 2021-2023 startar en ny omgång.

Systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta

KKiK – Kommunens Kvalitet i Korthet

Kolada är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner, som ger möjligheter till uppföljning, jämförelser och analyser. Kolada innehåller flera tusen nyckeltal för olika verksamhetsområden, bland annat socialtjänsten.

Här finns också de nyckeltal som ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, som redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna.

KKiK

Informationsansvarig

  • Malin Michael
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.