Publicerad 30 november 2023

Exempel på gemensamt arbete kunskapsstyrd socialtjänst, 2022

2022 var det tredje verksamhetsåret för det gemensamma arbetet med kommunerna för en kunskapsstyrd socialtjänst.

Här är några exempel på det gemensamma arbetet med kommunerna för en kunskapsstyrd socialtjänst under 2022:

Brukarundersökningar – varje röst räknas!

Totalt deltog 203 kommuner i minst en av brukarundersökningarna 2022.

I de nationella brukarundersökningarna har personer som har kontakt med eller stöd inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet möjlighet att göra sina röster hörda. Under 2022 testades en ny brukarundersökning om myndighetskontakten inom funktionshinderområdet. Totalt deltog 22 kommuner och 350 brukarsvar inkom. Undersökningen planeras att genomföras även 2023.

Brukarundersökningen om utförarverksamheter inom funktionshinderområdet är den undersökning med störst deltagande. 2022 deltog 180 kommuner och 38 010 brukarsvar kom in. Det är en ökning med ca 4 000 brukarsvar från föregående år. Inom individ- och familjeomsorgen deltog 138 kommuner. 10 026 svar kom in, vilket är en ökning med ca 2 000 brukarsvar från föregående år. Enkäten inom ekonomiskt bistånd har flest svar. 82 kommuner deltog i undersökningen som riktar sig till placerade unga. 795 ungdomar svarade på enkäten (en minskning med ca 100 brukarsvar från föregående år) – den största gruppen bor i familjehem.

Under 2022 testades en ny brukarundersökning om myndighetskontakten inom funktionshinderområdet. Totalt deltog 22 kommuner, 350 brukarsvar inkom. Undersökningen planeras genomföras även i år.

Den digitala undersökningstjänsten som upphandlades till 2020 underlättar för kommuner att lägga till egna lokala frågor till de nationella, och att erbjuda brukarna att kommentera sina svar i fritext. År 2022 lämnade brukare drygt 25 000 kommentar i fritext till de fasta svarsalternativen i undersökningen – kommentarer som många kommuner skattar extra högt, då de ofta bidrar till en fördjupad förståelse av svaren.

Resultaten för årets brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorgen och funktionshinderområdet visar att brukarnas uppfattning om kvaliteten i socialtjänstens stöd för de flesta frågor ligger i nivå med resultatet för 2021. Resultaten för de tre årliga undersökningarna finns i databasen Kolada, medan resultatet för pilotundersökningen om myndighetskontakten inom funktionshinderområdet enbart delas med de kommuner som deltagit.Kolada

Under 2022 testade sex kommuner e-postpåminnelse för enkäten inom ekonomiskt bistånd, vilket ökade svarsfrekvensen. E-postpåminnelser kommer att användas för alla undersökningar inom IFO samt för den om myndighetskontakten inom funktionshinderområdet från 2023.Socialtjänstens brukarundersökningar

Nya utbildningar och fortsatt teknisk utveckling av kvalitetsregister

För registren betyder det finansiella tillskottet en trygghet för teknisk utveckling samt för utbildning och stöd.

Arbetet med integration av register och journal har intensifierats. Leverantörerna agerar som agenter för kommunerna och prioriterar arbetet efter kommunernas behov. I förstudier med leverantörerna planerar alla leverantörer att först säkerställa journalintegration med Senior alert. Arbetet förankras i den leverantörsoberoende referensgruppen som följer leverantörernas arbete och vägleder projektgruppen i olika strategiska val. Ett strategiskt val är att alla fem Nationella kvalitetsregister ska omfattas av projektet, inte bara Senior alert.


Här är något av det som hände i utvecklingen av kvalitetsregistren 2022:

 • Svenska Palliativregistret har omarbetat sina variabler för att bättre möta behovet av uppföljning och förberett för automatiserad informationsförsörjning.
 • SveDem har gått igenom de kommunspecifika delarna och uppdaterat variablerna och möjliggjort för uppföljning av vårdförlopp och andra kunskapsstöd.
 • BPSD-registret har kunnat hålla fler utbildningar och säkerställa verksamhetsnära förbättringsarbeten.
 • Senior alert har förbättrat användarinteraktionen för data som ska hämtas från journaler.
 • RiksSår har utvecklat nya användarvänliga rapporter och möjliggjort för uppföljning av vårdförlopp och andra kunskapsstöd.

Satsning på kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård

En rapport om nationella kvalitetsregister som en möjlig kunskapskälla för socialtjänsten har tagits fram under 2022.

I rapporten framgår att flera nationella kvalitetsregister innehåller information som skulle kunna bidra till ökad kunskap om grupper och verksamhetsområden i socialtjänsten respektive den kommunala hälso- och sjukvården.

Nationella kvalitetsregister - en möjlig källa för socialtjänsten

Individbaserad systematisk uppföljning ger stöd för verksamhetsutveckling

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är ett fortsatt prioriterat område i Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten, och många av de stöd som utvecklas tas fram gemensamt av SKR, Socialstyrelsen och de regionala samverkans- och stödstrukturerna.

De flesta stöden publiceras på Kunskapsguiden.se som är en kostnadsfri och öppen webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen och andra myndigheter och aktörer. Två nya goda exempel på lokal individbaserad uppföljning som lett till ny kunskap och förändring i verksamheten finns på Kunskapsguiden.

Kunskapsguiden

Ett särskilt fokus har under 2022 riktats på äldreomsorg och funktions-hinderområdet genom ett utbildning med uppföljning kopplat till IBIC (individens behov i centrum).

Under 2022 har fyra webbinarier arrangerats. Tema för webbinarierna har varit hur individinformation i socialtjänstens verksamhetssystem kan användas för uppföljning, hur RSS:er kan stötta kommuner i ISU-arbetet, hur ISU kan bidra till en mer jämställd socialtjänst, samt vilken betydelse ledarskapet har i arbetet med ISU. Intresset har varit högt för alla webbinarier, med ca 200-400 deltagare.

Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Målgrupp är medarbetare inom myndighetsutövning och utförarverksamheter samt arbetsledare och chefer.

I slutet av 2022 var 270 kommuner anslutna. Yrkesresorna består av kvalitetssäkrat innehåll från relevanta myndigheter som paketeras och tillgängliggörs via en digital lärplattform samt genom kursdagar och kollegialt lärande.

Det första steget i processen att ta fram en yrkesresa är att göra en förstudie. Förstudien syftar till att ge ett underlag inför beslut om produktion av en yrkesresa. Förstudier för Yrkesresan görs inom ramen för Partnerskapet och finansieras av rekommendationen. Under 2022 har en förstudie inom området myndighetsutövning missbruks- och beroendevård genomförts.

Yrkesresan är en nationell satsning med regionalt genomförande som ger lokal kompetens.
Yrkesresan

Kommuner och regioner samverkar om kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård

Inom ramen för rekommendationen om kunskapsstyrning inom socialtjänsten, samordnas kommunernas arbete med kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård. Kommunerna bidrar i styrning och ledning för de områden där regionen och kommunen har gemensamma målgrupper, och bidrar med kompetens för att ta fram nationella kliniska kunskapsstöd som berör kommunernas verksamheter.

Kommunerna har vid 2022 års utgång representanter i sex av de nationella programområdena:

 • barn och ungas hälsa
 • psykisk hälsa
 • primärvård
 • äldre
 • rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
 • levnadsvanor

Under 2022 har arbetet särskilt fokuserat på att medverka i framtagande av utvecklingsplan för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 2023-2027, testa arbetssätt för att bedöma vilka kunskapsstöd som är relevanta för kommunerna att remissbesvara, stödja och tydliggöra rollen som kommunal representant och utveckla processen för nomineringar till nationella grupper. Samverkan med hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning

Samverkan mellan nätverk och grupperingar fortsätter att utvecklas

Genom den nationella samordningen som är en del i kommunernas gemensamma satsning, har samarbetet med och mellan olika nätverk och grupperingar kunnat utvecklas.

Två viktiga nätverk för socialtjänstens kunskapsstyrning är det nationella nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) samt Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S). Båda har viktiga roller att föra fram kommunernas behov på den nationella nivån och på så sätt bidra till en mer behovsanpassad kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

En annan viktig arena där lokal, regional och nationell nivå samverkar är Partnerskapet – till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Här drivs utvecklingsarbete i samverkan mellan Socialstyrelsen, SKR samt de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). Partnerskapet bildades 2018, och den tilläggsfinansiering som kommunerna står för 2020-2023 innebär att SKR har kunnat fortsätta utveckla arbetet i Partnerskapet.

Under 2022 har fokus legat på att fortsätta utveckla stödet för individbaserad systematisk uppföljning och kommunal hälso- och sjukvård, som är Partnerskapets prioriterade samverkansområden. Partnerskapets aktörer har också bidragit i det arbete som föregått det nationella erbjudandet om Yrkesresan och aktörerna kommer även fortsättningsvis ha en viktig roll för genomförandet. Inom ramen för Partnerskapet genomförs förstudier inför nya yrkesresor.

Under 2022 startades ett nytt utvecklingsarbete i Partnerskapet med syfte att förbättra förutsättningar för kommunerna att implementera de insatser som Socialstyrelsen rekommenderar för att motverka normbrytande beteende och återfall i brott för barn och unga. Under 2022 tog Partnerskapet fram en plan i form av olika aktiviteter och skickade ut ett erbjudande till alla kommuner via RSS om att medverka i dessa. Under 2023 kommer aktiviteterna att genomföras.

Arbete i samverkan inom partnerskapet - Kunskapsguiden

Informationsansvarig

 • Camilla Wiberg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.