Publicerad 21 februari 2023

Ett gemensamt arbete för kunskapsstyrning inom socialtjänsten

Alla kommuner ska ha förutsättningar för att bygga socialtjänstens stöd på bästa tillgängliga kunskap. SKR och kommunerna arbetar gemensamt för att uppnå en jämlik, jämställd och kunskapsbaserad socialtjänst.

Kunskapsstyrning innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa möjliga kunskap.

Kunskapsstyrningen består av delarna kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap. Målet är att kommunernas medarbetare inom socialtjänsten ska ha tillgång till bästa tillgängliga kunskap för att kunna använda den i mötet brukarna. Det ska finnas stöd för att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för uppföljning och lärande.

Särskild satsning på gemensam utveckling för en kunskapsbaserad socialtjänst

Under perioden 2020-2023 har 288 av 290 kommuner beslutat att tillsammans säkra kunskap och lärande för socialtjänstens verksamheter, på ett bättre och mer effektivt sätt än om varje kommun arbetade var för sig. Arbetet utgår från en rekommendation från SKR 2018 och finansieras genom en extra avgift för kommunerna. Det gemensamma arbetet för en kunskapsbaserad socialtjänst är långsiktigt, stimulerar till utveckling av verksamheten och möjliggör ett bättre beslutsfattande.

Den gemensamma kommunala tilläggsfinansieringen omfattar:

 • Utveckling och användning av nationella kvalitetsregister, som kommunerna använder för kommunal hälso- och sjukvård, främst inom äldreomsorgen. Satsningen innebär även möjlighet för framtida utveckling till andra områden.
 • Utveckling av nationella brukarundersökningar, främst inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet samt stöd till individbaserad systematisk uppföljning.
 • Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrning, inklusive särskilda utvecklingsinsatser. Ett exempel är det arbete som gjorts för att kunna erbjuda kommunerna att ansluta sig till Yrkesresan, ett introduktions- och kompetensutvecklingskonceptet för socialtjänstens medarbetare.

Beslut om förlängning

Den 10 juni 2022 fattade SKR:s styrelse beslut om att förlänga rekommendationen med ett år, till och med 2024. Skälet till förlängningen är att SKR:s tillträdande styrelse under 2023 kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt. Dessutom kan konsekvenserna av en ny socialtjänstlag tas med som utgångspunkt.

Sammanfattande resultat för det gemensamma arbetet 2021

2021 var det andra verksamhetsåret för det gemensamma arbetet. Året sammanfattades i ett bildspel till kommunerna.

Exempel på det gemensamma arbetet med kommunerna för en kunskapsstyrd socialtjänst under 2021:

 • En ny utskicksportal underlättar för brukarundersökningar och den nya undersökningen till placerade barn och unga blev permanent och årlig. Totalt deltog 202 kommuner i minst en av undersökningarna.
 • Nya utbildningar och fortsatt teknisk utveckling av kvalitetsregister. Arbetet med integration av register och journal har intensifierats, och samtliga fem register som kommunerna använder ska omfattas av projektet.
 • Individbaserad systematisk uppföljning (ISU), som ger stöd för verksamhetsutveckling, är en fortsatt prioriterad fråga. Under 2021 arrangerades bland annat digitala seminarier i syfte att stödja och inspirera kommuner och verksamheter att börja med ISU.
 • I slutet av 2021 var drygt 250 kommuner anslutna till kompetensutvecklingskonceptet Yrkesresan. Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten och efter 2021 är nu arbetet igång med fyra områden. Den första Yrkesresan, för Barn och unga, lanseras under hösten 2022.
 • Kommuner och regioner samverkar i ökande grad om kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård, där kommunerna bidrar med kompetens för att ta fram nationella kliniska kunskapsstöd som berör kommunernas verksamheter.
 • Samverkan mellan nätverk och grupperingar på nationell nivå fortsätter att utvecklas. Till exempel har de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) en viktig roll i arbetet med Yrkesresan.

Fler exempel på gemensamt arbete med kommunerna för en kunskapsstyrd socialtjänst 2021

Mål för kunskapsstyrningen

 • I varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och brukare används bästa tillgängliga kunskap.
 • Analyser av verksamheten görs både på individnivå och gruppnivå.
 • Ny kunskap genereras och systematiseras och kan snabbt omsättas.
 • Att identifiera förbättringsområden och utveckla stödet tillsammans med brukaren är en del av vardagen.
 • Det är enkelt att jobba kunskapsbaserat.

Kartläggning av socialtjänstens insatser

Det saknas idag sammanställd kunskap om vilka insatser som ges inom socialtjänsten, hur dessa ges och vilka insatser kommunerna eventuellt skulle vilja kunna erbjuda. Därför har SKR i samarbete med SKR:s Socialchefsnätverk tagit initiativ till en enkät till samtliga kommuner och stadsdelarna i Stockholms stad. SKR ser enkäten som ett viktigt steg på vägen mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst.

Kartläggning av socialtjänstens insatser

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Lilja Qvarlander
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.