Publicerad 22 maj 2023

Kartläggning av socialtjänstens insatser

SKR har tillsammans med kommunerna kartlagt vilka insatser som ges i socialtjänsten, hur dessa ges och vilka insatser kommunerna skulle vilja erbjuda utan biståndsbeslut vid en eventuell lagändring.

Frågan om en mer kunskapsbaserad socialtjänst har återigen aktualiserats i och med slutbetänkandet ”En hållbar socialtjänstlag”. Hösten 2021 identifierade SKR och SKR:s socialchefsnätverk därför behovet av att kartlägga socialtjänstens insatsutbud. En enkät skickades ut till samtliga kommuner och i juni 2022 publicerades resultatet i en rapport.

Kartläggningen är den första i sitt slag och resultatet visar bland annat att antalet utförda insatser varierar mycket mellan kommunerna, och att det finns en efterfrågan på att ge insatser utan biståndsbeslut givet en framtida lagändring.

SKR ser kartläggningen och ett fortsatt arbete med resultatet som ett viktigt steg på vägen mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst.

Rapport Kartläggning av socialtjänstens insatser

Stöd för att arbeta vidare med resultatet

Resultatet kan användas på många sätt både nationellt, regionalt och lokalt. Till exempel kan rapporten fungera som en utgångspunkt för en lokal genomgång av vilka insatser som finns tillgängliga och vilka behov som tillgodoses genom dessa. Det möjliggör också samverkan mellan kommuner, och gemensamma inventeringar av vilket stöd som kan finnas tillgängligt vid exempelvis avtalssamverkan.

Avtalssamverkan

Workshopunderlag har tagits fram som stöd för kommunerna att länsvis dra nytta av rapporten, och hur län och kommuner kan ta avstamp i denna för att göra omställningen till en mer hållbar socialtjänst. Alla underlag finns tillgängliga för länens RSS-ledare.

Kontaktuppgifter för regionala samverkans- och stödstrukturer i respektive län

Workshopunderlagen är ett led i att stödja kommuner att finna länsövergripande lösningar på gemensamma problem, och därför är mottagare av detta material landets RSS:er som kommer att bjuda in alla länets kommuner. Underlagen är utformade för att flexibelt kunna möta lokala förutsättningar, och det finns inget som hindrar att en eller flera kommuner som ett komplement väljer att använda underlagen för att fördjupa det egna arbetet, eller ett gemensamt arbete kring ett visst område.

Workshopunderlagen omfattar ett användarhandbok för upplägg och genomförande, dokumentationsstöd, Powerpoint-presentation, en analysrapport och resultatet nedbrutet på läns- och kommunnivå.

Kartläggningens genomförande

SKR har inventerat och sammanställt ett stort antal möjliga insatser med förklaringar som beskriver insatserna. Kartläggningen är baserad på denna genomgång.

Sammanställning av insatser med förklaringar (PDF) Pdf, 2 MB.

Kartläggningen inkluderar inte ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, familjerätt eller insatser som ges enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Insatserna har kategoriserats utifrån insatstyp och redovisas per verksamhetsområde:

  • Barn och unga
  • Äldre
  • Funktionshinder
  • Missbruk och beroende
  • Socialpsykiatri
  • Våld i nära relationer

Bakgrund och syfte med kartläggningen

Bakgrunden till enkäten är slutbetänkandet ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag” (SOU 2020:47). I betänkandet föreslås bland annat att socialtjänsten tydligare ska inrikta verksamheten mot förebyggande insatser, att socialtjänsten ska planera sina insatser för enskilda inom samtliga verksamheter och då särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser samt att kommunerna ska få möjlighet att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning och biståndsbeslut. Därutöver föreslås att socialtjänstens verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

I betänkandet identifieras behov av förändringar för att socialtjänsten framgent ska kunna leverera svar på morgondagens utmaningar. Sammantaget innebär förslaget till en ny socialtjänstlag en omställning av socialtjänstens organisering, arbetssätt och metoder. SKR ser behovet av en omställning utifrån betänkandets analyser och slutledningar oaktat hur framtida förslag till ändringar i lagstiftningen ser ut.

Syftet med kartläggningen har varit att ta fram ett kunskapsunderlag kring insatser inom ramen för socialtjänstens område att utgå från vid utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst och använda materialet för att stötta kommunerna i omställningen av socialtjänstens verksamheter: lokalt, regionalt och nationellt

Informationsansvarig

  • Niklas Eriksson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.