Publicerad 22 juni 2022

Kartläggning av socialtjänstens insatser

SKR har tillsammans med kommunerna kartlagt vilka insatser som ges i socialtjänsten, hur dessa ges och vilka insatser kommunerna skulle vilja erbjuda utan biståndsbeslut vid en eventuell lagändring.

Frågan om en mer kunskapsbaserad socialtjänst har återigen aktualiserats i och med slutbetänkandet ”En hållbar socialtjänstlag”. Hösten 2021 identifierade SKR och SKR:s socialchefsnätverk därför behovet av att kartlägga socialtjänstens insatsutbud. En enkät skickades ut till samtliga kommuner och i juni 2022 publicerades resultatet i en rapport.

Kartläggningen är den första i sitt slag och resultatet visar bland annat att antalet utförda insatser varierar mycket mellan kommunerna, och att det finns en efterfrågan på att ge insatser utan biståndsbeslut givet en framtida lagändring.

SKR ser kartläggningen och ett fortsatt arbete med resultatet som ett viktigt steg på vägen mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst.

Rapport Kartläggning av socialtjänstens insatser

Stöd för att arbeta vidare med resultatet

Resultatet kan användas på många sätt både nationellt, regionalt och lokalt. Till exempel kan rapporten fungera som en utgångspunkt för en lokal genomgång av vilka rekommenderade insatser som ges, och för en systematisk uppföljning av dessa.

Ett workshopmaterial har tagits fram som stöd för kommunerna att länsvis dra nytta av rapporten, och lägga upp en plan för hur vi framåt ska kunna ta oss an socialtjänstens utmaningar.

Workshopmaterialet rullas ut brett i länen hösten 2022. Det skickas ut ihop med ett användarstöd, en analysrapport och resultatet nedbrutet på läns- och kommunnivå.

Kartläggningens genomförande

SKR har inventerat och sammanställt ett stort antal möjliga insatser med förklaringar som beskriver insatserna. Kartläggningen är baserad på denna genomgång.

Sammanställning av insatser med förklaringar (PDF) Pdf, 2 MB.

Kartläggningen inkluderar inte ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, familjerätt eller insatser som ges enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Insatserna har kategoriserats utifrån insatstyp och redovisas per verksamhetsområde:

  • Barn och unga
  • Äldre
  • Funktionshinder
  • Missbruk och beroende
  • Socialpsykiatri
  • Våld i nära relationer

Bakgrund och syfte med kartläggningen

Bakgrunden till enkäten är slutbetänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), som nu bereds i Regeringskansliet. I betänkandet föreslås bland annat att socialtjänsten tydligare ska inrikta verksamheten mot förebyggande insatser, att socialtjänsten ska planera sina insatser för enskilda inom samtliga verksamheter och då särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser samt att kommunerna ska få möjlighet att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning och biståndsbeslut. Därutöver föreslås att socialtjänstens verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Sammantaget skulle förslaget till en ny socialtjänstlag innebära en omställning av socialtjänstens organisering, arbetssätt och metoder.

Syftet med kartläggningen har varit att sammanställa vilka insatser som finns runt om i kommunerna, och i vilken utsträckning de används och att använda materialet för att stötta kommunerna i omställningen av socialtjänstens verksamheter: lokalt, regionalt och nationellt.

Informationsansvarig

  • Lisa Holmgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR