Publicerad 23 april 2024

Digital underrättelse i utredningar om föräldraskap och digital bekräftelse av föräldraskap 

Digital underrättelse är en funktion där kommunen kan ta emot och skicka uppgifter om faderskap och föräldraskap direkt i verksamhetssystemet. Den digitala underrättelsen kompletterar från 1 januari 2022 Skatteverkets e-tjänst för digital bekräftelse av föräldraskap.

Vad innebär digital underrättelse för kommunens familjerätt?

Digital underrättelse ger möjlighet för kommunens familjerätt att effektivisera och modernisera en administrativt papperstung process genom digital handläggning. Med den elektroniska informationsöverföringen kan processen att få faderskapet/föräldraskapet för ett barn och i förekommande fall anmälan om gemensam vårdnad registrerad snabbare hos Skatteverket.

Första januari 2022 kom en lagändring som möjliggör att de flesta föräldrar att bekräfta föräldraskap och anmäla delad vårdnad digitalt direkt till Skatteverket. För föräldrar som vill bekräfta föräldraskap innan barnet föds, inte ingår i gruppen som kan använda den digitala tjänsten eller inte anmäler inom 14 dagar kommer socialnämnden behålla nuvarande ansvar.

Den digitala tjänsten för underrättelse kommer att fungera tillsammans med Skatteverkets e-tjänst på så sätt att information överförs automatiskt kring nyfödda barn utan bekräftat föräldraskap som socialnämnden ansvarar för.

Hur kan kommunen ansluta sig?

Tag kontakt med leverantören för befintligt IT-system och efterfråga digital underrättelse för faderskap och föräldraskap. Idag kan kommuner som har avtal med Pulsen,Tieto, CGI och Cambio ansluta sig. Fler leverantörer arbetar med att kunna erbjuda tjänsten.

Kontakta Skatteverket för att få tillgång till nödvändigt API -Application Programming Interface.

Anmälan till tjänsten hos Skatteverket Folkbokföring – faderskap och föräldraskap

Ny lag från 1 januari 2022 om bekräftelse av föräldraskap

Riksdagen beslutade 22 juni 2021 i enlighet med regeringens förslag i prop. 2020/21:176 Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma en könsneutral föräldraskapspresumtion. Samtliga lagändringar började gälla 1 januari 2022.

Lagändringarna i korthet:

  • Vid ett barns födelse ska föräldraskap i fler fall än i dag presumeras, alltså tas för givna. Detta leder till att regleringen blir könsneutral och jämlik.
  • Bekräftelse av föräldraskap ska förenklas så att ogifta föräldrar som är myndiga och folkbokförda i Sverige ska ha möjlighet att efter barnets födelse digitalt bekräfta ett föräldraskap utan socialnämndens medverkan.
  • Bestämmelserna om faderskapsundersökningar ska moderniseras på så sätt att de görs teknikneutrala. Det ska även införas särskilda regler om rättsgenetisk undersökning med hjälp av vävnad från en avliden man.

Informationsmaterial om digital bekräftelse av föräldraskap

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) tar fram ett informationsmaterial till yrkesverksamma och blivande föräldrar. Färdigställt material finns publicerat på MFoF:s webbplats.

Digital föräldraskapsbekräftelse - MFoF

Informationsansvarig

  • Marta Gandra
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.