Publicerad 3 oktober 2022

Beställarnätverk för socialtjänstens verksamhetssystem

SKR driver ett beställarnätverk för att stödja kommunerna i arbetet med att modernisera sina verksamhetssystem.

Ambitionen är att kommunerna tillsammans ska bli en stark och tydlig beställare, vilket bidrar till en kostnadseffektiv utveckling av systemen.

Beställarnätverkets uppdrag

För att stödja kommunerna startade SKR 2019 ett beställarnätverk för hela socialtjänstens verksamhetssystem (inklusive IFO, äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri och kommunal hälso- och sjukvård). Fram till och med 2022 medfinansieras av Vinnova.

Från 2023 till 2025 drivs projektet med stöttning och finansiering från över 130 deltagande kommuner. Projektet fokuserar på tre leveranser:

  • Ta fram gemensamma krav för upphandling och leverantörsdialoger
  • Samordna leverantörer i syfte att skapa tekniska standarder
  • Rekommendationer för ökad standardisering mellan kommuner

SKR driver projektet tillsammans med Inera och Adda (fd Kommentus).

De deltagande kommunerna utgör en viktig referensgrupp för projektets prioriterar. I arbetsgrupper och projekt deltar alltid kommunrepresentanter för att säkerställa att arbetet grundar sig i kommunernas behov. Kommunerna får även direkt stöd av projektets specialister för att implementera de gemensamma krav som projektet tar fram.

Är din kommun intresserad av att ansluta sig till projektet så är ni välkomna att kontakta SKR.

Kommuner som anmält sig till projektet Utveckling av socialtjänstens verksamhetssystem

Information till intresserade leverantörer

En del av det föreslagna fortsatta arbetet är att upprätta en starkare samverkan mellan leverantörerna på marknaden, SKR tillsammans med Inera och Adda, samt branchorganisationerna Tech Sverige och Swedish Medtech.

Målbild: Ett modernt verksamhetssystem

Ett modernt, digitalt verksamhetsstöd är inte ett enda system, utan ett ekosystem av olika system och informationskällor som fungerar väl tillsammans. Funktioner som ingår i nuvarande verksamhetssystem behöver brytas ut till olika moduler för att kommunen ska kunna byta ut delar och anpassa efter verksamheternas olika behov.

Målbilden kräver samtidigt att det finns standarder som beskriver hur det tekniska utbytet av information mellan system ska gå till. Det förutsätter också att kommunerna använder ett gemensamt språk i systemen.

Ett fungerande ekosystem med ett enat språk och tekniska standarder möjliggör effektivt informationsutbyte mellan kommuner, regioner och andra myndigheter.

Rapport och vägledningar

Beställarnätverket har arbetat med ett antal olika frågor i olika arbetsgrupper. Detta arbete har resulterat i en digital rapport med tre delrapporter i. Rapporten kommer uppdateras och fyllas på efterhand som nytt material produceras av beställarnätverket.

Digital rapport Sammanställning av beställarnätverkets arbete

Delrapport 1. Vägledning för upphandling av verksamhetssystem inom socialtjänsten

Syftet med vägledningen är att ge stöd till kommuner vid upphandling av verksamhetssystem till socialtjänsten. I vägledningen finns praktiska råd inför, under och efter en upphandling. Den riktar sig till chefer, politiker, upphandlare, IT-strateger och liknande.

Film om vägledningen

SKR har tagit fram en film om vägledningen. I filmen berättar Klara Diskay och Li Langemark, båda projektmedlemmar från AffärsConcept, om de viktigaste momenten som socialtjänsten bör tänka på vid en upphandling av verksamhetssystem. Innehållet utgår från delrapport 1 Vägledning för upphandling av verksamhetssystem inom socialtjänsten. Filmen är ca 56 minuter lång.

Delrapport 2. Från pappershantering till digital hantering

Syftet är att öka kommunernas förståelse av vinsterna med att gå ifrån pappershantering till digital informationshantering, att det är möjligt att göra redan idag och vad de behöver göra. Den riktar sig till chefer och politiker i kommunerna.

Delrapport 3. Sammanställning av rättsliga hinder

Syftet är att sammanfatta de viktigaste rättsliga hindren som påverkar digitaliseringen av socialtjänsten idag. Den riktar sig både till kommuner, myndigheter och regering.

Förstudie 2018

Under hösten 2018 genomförde SKR en förstudie som bland annat kartlade vilka system kommunerna hade då och vilka önskemål de hade. Förstudien visade att kommunerna önskar mer stöd från den nationella nivån kring digitaliseringen. Slutsatserna av förstudien sammanställdes i en rapport.

Slutrapport förstudie beställarnätverk socialtjänst (PDF)Pdf, 1 MB.

Informationsansvarig

  • Klas Nilsson
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.