Publicerad 31 oktober 2022

Digitalisering för både individen och verksamheten - Lunds kommun

För att både individen och verksamheten ska ha nytta av digitaliseringen arbetar vård- och omsorgsförvaltningen i Lund nära kommunens digitaliseringsenhet och det ger resultat.

I Lunds kommun bor 125 000 personer, varav 21000 är över 65 år och 5000 är över 80 år. Äldreomsorgen bedrivs i både intern och extern regi och omfattar totalt runt 3600 personer som på olika sätt har stöd och hjälp från verksamheterna.

Förvaltningsdirektör för vård- och omsorgsförvaltningen Anna Borgius och Sandra West, tidigare utvecklingsledare berättar om Lund kommuns arbete med digitalisering inom äldreomsorgen. Filmen har producerats av Lunds kommun. Längd 1 minut.

I Lund utgör digitaliseringen en naturlig del av verksamhetsutveckling

Digitalisering - en del av verksamhetsutvecklingen

Lunds kommun har fokuserat på att få digitalisering att bli en naturlig del av verksamhetsutvecklingen, inte ett projekt vid sidan av. Arbetet har innefattat flera delar såsom att ta fram en modell för hur kommunen arbetar med digitalisering och att satsa mycket på förändringsledning. Lunds kommunhar infört digiutvecklare och teknikcoacher som på olika sätt arbetar med digitalisering direkt i verksamheterna. Det är viktigt att utgå från de behov som finns hos både brukare, anhöriga och medarbetare för att därefter hitta lämpliga lösningar istället för tvärtom.

‑Det som är fantastiskt med digitalisering är vad det kan möjliggöra för våra kommuninvånare, säger Anna Borgius, förvaltningsdirektör på Vård- och omsorgsförvaltningen. Vi är därför noga med att ha tydliga mål med vad vi vill uppnå och att fokusera på nyttorealisering. Finns det ingen nytta för individen eller verksamheten så går vi inte vidare.

Engagerade och modiga politiker – ett framgångsrecept

Redan 2015 beslutade Vård- och omsorgsnämnden att digitalisering och välfärdsteknologi skulle vara ett prioriterat område och det avsattes extra resurser för det arbetet. Hösten 2021 togs nästa steg när nämnden beslutade om nya riktlinjer där digitala alternativ alltid ska övervägas först för att tillgodose den enskildes behov.

Vård och omsorgsförvaltningen har ett gott och nära samarbete med kommunens digitaliseringsavdelning. Tillsammans med verksamheten kartläggs administrativa processer som därefter automatiseras med hjälp av RPA. Ett exempel är att hela processen för ansökan och beslut om trygghetslarm är automatiserat Även där har politikerna visat mod genom att också automatisera själva beslutsfattandet.

Ökad samverkan mellan kommuner

‑För oss är det viktigt att vi 290 kommuner inte gör samma saker på varsitt håll utan kan dela med oss av erfarenheter och lära av varandra. Därför hoppas vi att som modellkommun kunna bidra till att kunna ta fram en form av standardisering som kan hjälpa till att snabba på digitaliseringen av äldreomsorgen, säger Anna Borgius. Ett exempel är att vi använder oss av liknande metoder för nyttorealisering som kan appliceras på olika typer av kommuner. Vi ser fram emot en mycket spännande resa som bara har börjat.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.