Publicerad 8 december 2023

Nya rekommendationer om ersättning till familjehem för barn och unga från 2023

Från och med 1 januari 2023 uppdaterade SKR sina rekommendationer gällande ersättningar till familjehem för barn och unga.

SKR såg inför 2023 över sina rekommendationer till kommuner om ersättningar och villkor vid familjehemsvård för barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera med syfte att göra det enklare för kommuner att rekrytera lämpliga familjehem. Bland annat höjdes arvodesnivåerna. De nya rekommendationerna för 2024 utgår från dessa. Läs mer om de större förändringar som gjordes av rekommendationerna inför 2023 nedan.

Inför 2023 genomfördes en större höjning av rekommenderat arvode för familjehem

I juni 2022 beslutade SKR:s förbundsstyrelse om höjda arvodesnivåer för familjehem. Det innebär att istället för den årliga höjningen som följer löneutvecklingen för vissa yrken, sker en höjning med 2991 kronor i jämförelse med 2020 års belopp. Se tabell med arvodesnivåerna för 2023, samt kursiverat för 2020 och 2022.

Arvodesnivåer för familjehem

Ålder

Grundarvode

Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode

0-19

11 237 kr

13 132 kr

15 040 kr

17 255 kr

2020

8 246 kr

10 141kr

12 049 kr

14 264 kr

2022

8 588 kr

10 561 kr

12 548 kr

14 854 kr

Övriga förändringar i rekommendationerna:

  • Arvodet är detsamma för en åldersklass 0-19 år, och inte som tidigare uppdelat på två åldersklasser 0-12 år och 13-19 år där arvodet för de äldre barnen var högre. Från och med 1 januari 2023 är det tidsåtgång och arbetsinsats inom uppdraget som är vägledande för vilket arvode som utbetalas. Det innebär, precis som tidigare, att ett arvode kan komma att såväl höjas som sänkas under ett uppdrag utifrån tidsåtgång och arbetsinsats.
  • I vissa fall kan en reducering av grundarvodet bli aktuellt. Det kan handla om att ett syskon placeras i samma familjehem, eller att placering sker i familjehem som efter utredning inte bedöms ha förutsättningar att tillgodose det tilltänkta barnets hela vårdbehov, men där den sammantagna bedömningen är att det är barnets bästa att få bo i det tilltänkta familjehemmet med kompenserande insatser. I det nya cirkuläret kommer det att finnas ytterligare vägledning till kommunerna om reducering av grundarvodet.

Därutöver innehåller rekommendationerna en del andra uppdateringar. Bland annat har SKR tydliggjort vad kommunerna ska uppmärksamma i förhållande till olika socialförsäkringsförmåner, både vid placering i familjehem och när insatsen familjehem ges med stöd av LSS, och vilka bestämmelser som gäller vid en vårdnadsöverflyttning till ett tidigare familjehem. Det här är områden som SKR får en del frågor om.

Precis som tidigare år är SKR:s rekommendationer generella. De kan användas som ett stöd när en kommun tar fram lokala riktlinjer för handläggning av dessa ärenden.

Innebär de höjda arvodesnivåerna ökade kostnader för kommunerna?

Det är svårt att uppskatta hur ett högre arvode påverkar kommunernas kostnader. En ökning av detta slag skulle vid fullt genomslag teoretiskt öka kostnaderna för kommunernas egna familjehem med cirka 433 miljoner kronor per år, motsvarande cirka fem procent av de totala kostnaderna för familjehemsvården. Troligen blir kostnadsökningen betydligt lägre än så då många kommuner inte håller sig inom rekommendationerna idag. Till detta ska tilläggas att ett högre arvode bör öka kommunernas möjlighet att konkurrera med de konsulentstödda verksamheternas arvoden, vilket skulle leda till lägre totala kostnader för kommunerna. Samtidigt kan en ökning av SKR:s arvoden även leda till att konsulentstödda ökar sina arvoden vilket ytterligare skulle öka kommunernas kostnader för familjehemsvård. Det går därmed inte med en absolut säkerhet att prognosticera vad en ökning kommer att innebära för kommunernas möjligheter att rekrytera lämpliga familjehem.

SKR fortsätter sitt arbete med att öka kommunernas möjligheter till rekrytering av lämpliga familjehem.

Informationsansvarig

  • Maja Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.