Publicerad 7 december 2023

Rekommendationer för ersättningar —familjehemsvård, kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Här hittar du SKR:s rekommendationer för familjehemsvård, kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL och LSS.

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får när det tar emot barnet i sin familj. Omkostnadsersättningen inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen.

I grundkostnaden ingår kostnader för barnets livsuppehälle och del i de gemensamma hushållsutgifterna. Exempel på sådana utgifter är livsmedel, kläder, skor, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, telefon och normalt slitage. Inga ändringar i beräkningen av grundkostnaden har skett för år 2021.

Nya rekommendationer om ersättning till familjehem för barn och unga från 1 januari 2023

SKR:s rekommendationer om ersättning till familjehem uppdateras från och med 1 januari 2023. Bland annat höjs arvodesnivåerna. Nya rekommendationer om ersättning till familjehem för barn och unga 2023

Cirkulär som gäller för år 2024

Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2024

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2024

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2024

Cirkulär som gäller för år 2023

Cirkulär 22:43 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2023

Cirkulär 22:42 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2023

Cirkulär 22:41 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2023

SKR:s cirkulär med rekommendationer

SKR ger årligen ut rekommendationer för ersättningar till kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem. Syftet med dessa rekommendationer är att de ska utgöra ett stöd för kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte regleras i lag.

Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningar av dessa ärenden. Varje kommun får dock i avtal med det enskilda familjehemmet själv besluta om ersättningen utifrån det enskilda ärendet.

Information till privatpersoner

SKR:s rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen. Familjehem kan inte konsultera SKR utan hänvisas till berörd kommun.

Frågor och svar om ersättningar och villkor

Frågor och svar om ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vid vårdnadsöverflyttningar för år 2023.

Informationsansvarig

  • Maja Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.