Publicerad 7 mars 2024

Avtal vid vårdnadsöverflyttningar till familjehem

Från den 1 maj 2023 gäller nya rekommendationer om avtal vid vårdnadsöverflyttningar när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare.

När ett barn har varit placerat i samma familjehem under två år från det placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttningen av vårdnaden till familjehemsföräldrarna. Därefter ska frågan övervägas årligen.

6 kap. 8 § Föräldrabalken (FB)

6 kap. 8 b § socialtjänstlagen (SoL)

Nytt cirkulär med avtalsmall

Cirkulär 2023:12 ersätter cirkulär 2004:39 och innehåller rekommendationer till socialnämnden om det avtal som socialnämnden och barnets särskilt förordnade vårdnadshavare tecknar. Avtalet reglerar respektive parts åtaganden.

Till cirkuläret hör en avtalsmall för detta ändamål.

Cirkulär 2023:12 Vårdnadsöverflyttning till familjehem – avtal

Avtalsmall (skrivbar PDF) Pdf, 387 kB.
Avtalsmall med möjlighet att lägga in egen logo (Word) Word, 45 kB.

SKR:s cirkulär ger generella rekommendationer

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör avtalet vid vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.

Familjehemsföräldrar behöver utförlig information

Informationen i detta cirkulär är viktig för de familjehemsföräldrar som överväger att bli särskilt förordnade vårdnadshavare liksom för avtalets tillämpning. Cirkulärets innehåll berör flera olika områden, men är inte uttömmande.

De familjehemsföräldrar som står inför att överta vårdnaden, behöver få god information och möjlighet att ställa frågor när överflyttning av vårdnaden aktualiseras.

SKR ger endast rådgivning till företrädare för kommunen

SKR:s rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att privata företag inte omfattas av SKR:s rådgivning. Råd och stöd ges avseende mer generella frågor.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maja Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.