Publicerad 18 december 2023

Ställföreträdare för barn utan vårdnadshavare som är kvotflyktingar

Barn utan vårdnadshavare som är kvotflyktingar kommer till Sverige med ett permanent uppehållstillstånd och får därför anses ha hemvist i Sverige vid ankomsten. En särskilt förordnad vårdnadshavare ska därmed utses för detta barn.

Ett interimistiskt yrkande om att flytta över vårdnaden

Rätten kan flytta över vårdnaden till en särskilt förordnad vårdnadshavare om barnets vårdnadshavare är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden (6 kap. 8 a § föräldrabalken, FB). Frågor om ändring i vårdnaden prövas på talan av socialnämnden i den kommun som enligt 2 a kap. socialtjänstlagen ansvarar för att tillgodose barnets behov av hjälp som är ansvarig.

För att barnet ska få en ställföreträdare så fort som möjligt bör socialnämnden, i ansökan till tingsrätten, yrka att domstolen interimistiskt förordnar att vårdnaden flyttas över till en särskilt förordnad vårdnadshavare (se 6 kap. 20 § FB. Socialnämnden bör således framställa yrkandet om att flytta över vårdnaden både interimistiskt och slutligt.

Lagen om god man för ensamkommande barn ska inte tillämpas

Vi gör tolkningen att lagen om god man för ensamkommande barn, Lgeb, reglerar ställföreträdarskap för barn som kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd och att denna lag inte ska tillämpas i fråga om ställföreträdare för barn som är kvotflyktingar (se även prop. 2004/05:136 bl.a. s. 1, s. 26-27 och s. 52-53).

Bestämmelsen i 10 § Lgeb, som reglerar frågan om ställföreträdare för barn som beviljas uppehållstillstånd, reglerar inte det fallet att ett barn först efter att uppehållstillstånd har beviljats i Sverige kommit att stå utan vårdnadshavare. Paragrafen reglerar endast vad som ska ske med ställföreträdarskapet om uppehållstillstånd beviljas till ett barn som med stöd av Lgeb dessförinnan har fått en god man förordnad (se prop. 2004/05:136 s. 53). Barn utan vårdnadshavare som är kvotflyktingar har inte haft en god man enligt Lgeb innan uppehållstillstånd beviljats och frågan om ställföreträdare har uppkommit efter beslutet om uppehållstillstånd.

En god man enligt 11 kap. 1 § FB är inte ändamålsenligt

Om en förmyndare på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan utöva förmynderskapet ska överförmyndaren förordna en god man att i förmyndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter (11 kap. 1 § FB). Det är fråga om faktiska förhållanden som tillfälligt hindrar förmyndaren att utöva sitt förmynderskap. Med hänsyn härtill gör vi bedömningen att denna bestämmelse normalt inte kan tillämpas gällande barn som är kvotflyktingar.

En god man enligt 11 kap. 1 § FB vårdar dessutom barnets angelägenheter i förmyndarens ställe. Detta innebär att den gode mannen ska förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter (jfr 12 kap. 1 § FB). En god man enligt 11 kap. 1 § FB saknar dock behörighet att företräda barnet i frågor av strikt personlig karaktär (jfr 12 kap. 2 § tredje stycket FB). Ett godmanskap med stöd av nyssnämnd bestämmelse är därför inte en ändamålsenlig lösning för barn som är kvotflyktingar. Godmanskap enligt 11 kap. 1 § FB är därtill tänkt att vara ett tillfälligt godmanskap under en begränsad tid.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.