Publicerad 27 juni 2024

Avvikna barn, misstanke om brott

Ensamkommande barn som försvinner i Sverige kan befinna sig i alla skeden av asylprocessen. De kan vara asylsökande, ha fått uppehållstillstånd eller ha fått avslag på sin asylansökan.

Länsstyrelsen i Stockholm samordnar länsstyrelsernas arbete kring ensamkommande barn som försvinner. Under 2016-2017 hade länsstyrelserna ett regeringsuppdrag att göra en nationell kartläggning och att föreslå åtgärder. Under 2018 tog länsstyrelserna fram enhetliga regionala rutiner för arbetet med ensamkommande barn som försvinner. Det metodstöd för regional samverkan som tagits fram i tidigare uppdrag ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Ensamkommande barn och unga, Länsstyrelsen

När Migrationsverket anvisar ett barn till en kommun är den kommunen att anse som barnets vistelsekommun enligt 2 kap. 2 § SoL. Detta gäller omgående, det vill säga även innan barnet har anlänt till kommunen. Om barnet tar sig till en annan kommun är den kommunens ansvar begränsat till akuta insatser (2 a kap. 2 § SoL).

Anvisningskommunen ska se till att barnet kommer tillbaka till det boende han eller hon har lämnat. Anvisningskommunens ansvar gäller även i de fall ett barn avviker redan innan barnet har anlänt till anvisningskommunen.

Anvisningskommunens socialtjänst, överförmyndaren och polisen bör låta ärendet vara öppet tills barnet återvänder eller är återfunnet, eller åtminstone under lämplig tid efter försvinnandet. I de regionala samverkansplaner som länsstyrelsen i varje län har arbetat fram tillsammans med länets kommuner anges vanligtvis tre månader som en lämplig tid.

Att förbereda barn och unga för avslag och återvändande

Strömsunds kommun har sedan flera år arbetat aktivt med förebyggande åtgärder för asylsökande ensamkommande barn och unga som riskerar avslag på sin asylansökan. 2017-2020 drev kommunen tillsammans med Migrationsverket och länsstyrelsen Jämtland projektet Barnets bästa vid återvändande. Syftet var att förbättra förutsättningarna både för det enskilda ensamkommande barnet och för vuxna och verksamheter som möter barnet. På kommunens webbplats finns ett omfattande stöd- och kunskapsmaterial.

Barnets bästa vid återvändande, Strömsunds kommun (PDF)

Misstanke om brott

Socialtjänstens särskilda ansvar för barn enligt 5 kap. 1 § SoL gäller även om ett barn vistas i landet utan tillstånd (så kallad papperslös).

En person, barn eller vuxen, kan enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd på minst sex månader som bevisperson. Det är förundersökningsledaren som ansöker om detta. Om personen behöver återhämtning/vill ha betänketid kan förundersökningsledaren ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd för 30 dagars betänketid.

Från och med den 1 augusti 2022 har även socialnämnden en möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för betänketid, om det finns anledning att anta att utlänningen har utsatts för människohandel eller människoexploatering (se 5 kap. 15 § fjärde stycket utlänningslagen samt prop. 2021/22 s. 92 ff.). En sådan ansökan görs till Migrationsverket. Om Migrationsverket avslår ansökan får nämnden överklaga beslutet (14 kap. 4 § utlänningslagen). Socialnämnden ska även ges möjlighet att yttra sig om ett uppehållstillstånd för betänketid som nämnden ansökt om återkallas (7 kap. 7 b § utlänningslagen). Om en person beviljats ett uppehållstillstånd för betänketid är det förundersökningsledaren som ansöker om uppehållstillstånd som bevisperson samt eventuell förlängning av tillståndet.

Om socialtjänsten kommer i kontakt med en person som har varit utsatt för brott bör personen informeras om möjligheterna att få uppehållstillstånd som bevisperson samt för betänketid. Om det finns misstanke om att personen utsatts för människohandel eller människoexploatering bör nämnden, efter samråd med individen, överväga att ansöka om uppehållstillstånd för betänketid.

För bevispersoner och personer som fått uppehållstillstånd för betänketid har socialtjänsten i princip samma ansvar som för personer bosatta i kommunen. Personerna kan vara i behov av kommunens insatser för både levnadsomkostnader, stödinsatser och ett boende som kan kännas tryggt under utredningstiden. Socialtjänstens ansvar för bevispersoner gäller även under ansökningstiden. Bevispersoner och personer som fått uppehållstillstånd för betänketid ska även erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som asylsökande. Barn och ungdomar ska erbjudas utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på samma sätt som asylsökande.

En kommun har enligt 17 § Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. rätt till ersättning för kostnader för bistånd enligt SoL, LVU och LVM.

Socialtjänsten har enligt 5 kap. 11 § SoL ansvar för att ge den som utsatts för brott och dennes närstående stöd och hjälp. Bestämmelsen innebär inte att utsatta för brott har en särställning i förhållande till andra grupper som faller under socialtjänstens ansvar. Exempel på socialtjänstens insatser kan vara ekonomiskt bistånd, stödjande samtal, kontaktperson, förmedling av kontakter med andra myndigheter och frivilligorganisationer.

Omedelbart omhändertagande enligt LVU

Huvudregeln har tidigare varit att svensk domstol bara är behörig att pröva frågor om föräldraansvar, däribland tvångsvård enligt LVU, när det gäller barn som har hemvist i Sverige. Genom ändringar i LVU får socialnämnden från och med 1 september 2019 omedelbart omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga. Syftet är att klargöra att alla barn som vistas i Sverige ska kunna skyddas enligt LVU. Lagändringarna genomförs för de situationer då åtgärder av behörig utländsk myndighet inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling, eller i de fall den fortsatta utredningen annars allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.