Publicerad 1 november 2023

Ansvarsfördelning mellan socialtjänsten och regionen för hälsoundersökningar av placerade barn

Socialtjänsten är skyldig att initiera en hälsoundersökning i anslutning till att ett barn placeras utanför det egna hemmet (se 11 kap. 3 a § SoL).

Det innebär att socialtjänsten kontaktar regionen med en begäran om hälsoundersökning. I BBIC finns ett dokumentationsstöd för begäran om hälsoundersökning.

Samtycke från barn och vårdnadshavare för att meddela regionen behov av undersökning behövs inte. Upplysningsskyldighet följer av lag och hindras ej av sekretess vilket framgår av 10 kap. 28 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

I vissa regioner räcker det att socialtjänsten kontaktar en aktör i regionen som sedan ser till att begäran går till de som ska undersöka fysisk hälsa, inklusive tandhälsa samt psykisk hälsa. I andra regioner behöver socialtjänsten ta dessa kontakter separat. Detta bör vara reglerat i överenskommelsen mellan kommun och region. Ta reda på vad som gäller i din kommun och regionen.

Regionen är skyldig att erbjuda en hälsoundersökning (se lag 2017:209). Regionen ansvarar för att inhämta nödvändiga samtycken för att kunna genomföra hälsoundersökningen. Vid vård enligt LVU kan socialtjänsten, om det är nödvändigt, bestämma i vårdnadshavares ställe.

Regionen ansvarar för att inhämta uppgifter från tidigare vårdgivare. Detta har tidigare ofta lagts på socialtjänsten men enligt nuvarande föreskrift är detta regionens ansvar (se 5 § HSLF-FS 2019:19).

Efter genomförd hälsoundersökning ansvarar regionen för att återkoppla resultatet till socialtjänsten i ett utlåtande. SKR rekommenderar att detta utlåtande sker utan kostnad för kommunen (beslut av SKR:s förbundsstyrelse år 2017).

Överenskommelser om samarbete mellan regioner och kommuner

I april 2017 infördes bestämmelser om att regioner och kommunerna är skyldiga att ingå överenskommelser som bland annat ska klargöra ansvarsfördelningen mellan parterna, öka förutsättningarna för tidiga och samordnade insatser samt klargöra formerna för hur barn och ungas behov av integrerade insatser ska tillgodoses. I överenskommelsen kan rutiner för hälsoundersökningar ingå.

Syftet med bestämmelsen är att stärka samverkan mellan regioner och kommuner och därigenom bättre tillgodose behovet av vård och stöd och behandling för placerade barn och unga.

Alla län har idag en aktuell, beslutad överenskommelse i någon form. Flertalet län arbetar kontinuerligt med revideringar. För en aktuell bild av hur överenskommelser och avtal ser ut mellan respektive kommun och region kan du kontakta länets utvecklingsledare för mer information.

Kontaktuppgifter till länens utvecklingsledare

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.