Publicerad 14 mars 2023

Prognos och planering, särskilda boenden

För att möta ett ökat behov av särskilda boenden för äldre krävs i regel nybyggnation med långa processer och stora investeringar från kommunernas sida. Det kräver i sin tur träffsäkra och pålitliga prognoser.

Vi lever i en föränderlig tid. För att kunna planera och besluta så träffsäkert som möjligt, är det viktigt ta fram faktabaserade underlag som både utgår från kommunernas förutsättningar och mål och en prognos av invånarnas behov.

SKR har tagit fram en rapport som dels belyser utmaningarna i planeringsarbetet dels ger ett handgripligt stöd för träffsäkra prognoser.

Rapport Prognos av särskilda boenden

Metodstödet utgår ifrån en standardiserad process i sex steg med faktorer och frågor som bör analyseras för att få fram underlag till en faktabaserad prognos.

Metodstöd för prognos av behov av särskilt boende för äldre (PDF)

I rapporten presenteras erfarenheter från 13 kommuner och ett kommunförbund. Erfarenheten visar att det är svårt att prognosticera rätt och att det finns mycket att vinna med ett strukturerat arbetssätt och tydliga rutiner. Det finns ett samspel mellan de olika insatserna inom äldreomsorgen, till exempel mellan omfattande hemtjänst och särskilt boende. Kommunerna har olika tradition i hur man tillgodoser behoven hos invånare med stora vård och omsorgsbehov.

Framgångsfaktorer för ett mer träffsäkert prognos- och planeringsarbete

  • Arbeta systematiskt utifrån en tydlig och känd struktur.
  • Klara rutiner och beskrivningar av roller och ansvarsfördelning mellan berörda funktioner och befattningar.
  • Gränsöverskridande samverkan i nätverk och arbetsgrupper.
  • Följa upp prognoserna regelbundet, och revidera vid behov.
  • Ompröva prognosunderlaget. Är nyckeltal och fakta adekvata?
  • Kontakta andra kommuner för jämförelser och utbyte.
  • Underskatta inte tiden som krävs för ett bra prognosarbete.

Process för prognosarbetet

Ett metodstöd har utvecklats som steg för steg ska bidra till en mer träffsäker prognos av invånarnas behov av äldreomsorg inklusive särskilt boende för äldre. I metodstödet finns ett antal frågeställningar som i den lokala diskussionen bör belysas med fakta och statistik. I stödet finns frågor och aspekter som hanterar fyra av de sex stegen.


Illustration på något som behöver förstoras för att kunna urskiljasFörstora bilden

Bild som beskriver process för prognosarbetet. Klicka på bilden för att zooma.

1. Nulägesanalys i äldreomsorgen

Hur ser den rådande situationen ut i äldreomsorgen?

a) Hur är nuläget i äldreomsorgen

b) Hur har äldreomsorgen utvecklat sig ut över tid?

c) Hur står sig kommunen mot andra kommuner?

2. Uppskattning av det framtida behovet

Hur stort är förväntat behov av tyngre omsorg för äldre?

a) Hur många väntas tillhöra målgruppen som är aktuell för omsorgsinsatser för äldre?

b) Hur många av dessa har ett behov av tyngre omsorgsinsatser?

3. Val av äldreomsorgsinsatser i kommunen

Med vilken typ av insats bör kommunen möta behovet?

a) Vilka preferenser och särskilda behov finns hos målgruppen?

b) Hur påverkar kommuninterna faktorer val av insats?

c) Hur påverkar omvärldsfaktorer val av insats?

4. Planering av framtida insatser

Ej i fokus i denna rapport

5. Beslut och byggande

Ej i fokus i denna rapport

6. Uppföljning av äldreomsorgsinsatser

Hur bör uppföljning och kontinuerlig optimering av insatsen fungera?

a) Vilka faktorer bör följas upp?

b) Med vilken regelbundenhet bör uppföljning göras?

c) Hur kan justeringar genomföras för att optimera insatsens genomförande?

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.