Publicerad 2 november 2022

Lagar och regler kring ekonomiskt bistånd

Socialtjänstlagen utgör grunden för det ekonomiska biståndet. Den reglerar människors rätt till försörjningsstöd, vård och omsorg. Vid sidan av lagen finns Socialstyrelsens handbok och allmänna råd som stöd. Beloppen styrs av riksnormen.

Socialtjänstlagen utgör grunden

Socialtjänstlagen ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Det är viktigt att personer som är berättigade till ekonomiskt bistånd får en korrekt utbetalning. Den enskilda ska även få information om sin möjlighet att överklaga ett beslut som man inte är nöjd med.

Socialtjänstlagen (2001:453), Karnov Group

Handbok för socialtjänsten

För att förtydliga rättstillämpningen och handläggning har Socialstyrelsen gett ut en handbok för socialtjänsten. Handbokens syfte är att förtydliga socialtjänstlagen och underlätta den praktiska tillämpningen av lagen när det gäller ekonomiskt bistånd.

Handboken och allmänna råd bygger på lagstiftning, förarbeten, rättsfall, JO-beslut och litteratur. De första kapitlen tar upp socialtjänstens uppgift med ekonomiskt bistånd och rätten till bistånd. Kapitlen därefter tar upp reglerna för ansvarig kommun samt beskriver försörjningsstödet och bistånd för livsföringen i övrigt. De följande kapitlen tar upp prövningen av behovet av bistånd, handläggningsprocessen, överklagande och återbetalning.

Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen (PDF)

Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd, SOSFS 2013:1

Nya föreskrifter och allmänna hittar du i Socialstyrelsen författningssamling (SOSFS). I författningen presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningen.

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för bedömningen i vissa fall av den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Senaste version av Allmänna råd om ekonomiskt bistånd, SOSFS 2013:1, Socialstyrelsen

Samlad information till socialtjänstpersonal

Socialstyrelsen har på sin webbplats samlat stöd och verktyg för socialtjänstpersonal om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd för socialtjänstpersonal, Socialstyrelsen

Kunskapsguiden, vägledning för dig som arbetar inom socialtjänsten

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.