Publicerad 11 mars 2021

Frågor och svar om Migrationsverkets information i SSBTEK

Dessa frågor och svar ska underlätta användningen av Migrationsverkets uppgifter för dig som handlägger ekonomiskt bistånd.

 • Vilka uppgifter kan jag se från Migrationsverket?

  Dessa uppgifter är de som Migrationsverket lämnar ut:

  • Beviljade beslut uppehålls- och/eller arbetstillstånd (skäl till beslut lämnas inte ut)
  • Beslut att återkalla uppehålls- och arbetstillstånd (skälen för beslutet att lämnas inte ut)
  • Permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd om beviljat
  • Giltighetstiden vid tidsbegränsat uppehålls- och/eller arbetstillstånd
  • Datum för ansökan i ärenden om uppehålls- och/eller arbetstillstånd
  • Datum för beslut i ärenden om uppehålls- och/eller arbetstillstånd
  • Datum för beslut om återkallelse
  • Datum för ärende om återkallelse initierades på Migrationsverket.
 • Vad betyder förkortningarna?

  Här är en lista på de vanligast förekommande beslutstyperna, beslutskoder och ärendetyper och dess beskrivning.

  Besluts- och ärendetyper

  • AT = Arbetstillstånd
  • PUT = Permanent uppehållstillstånd
  • S-AT = Säsongsarbetstillstånd
  • UAT = Uppehålls- och arbetstillstånd
  • UAT-GYM = Uppehålls- och arbetstillstånd tillfälligt tillstånd för att studera
  • UT = Uppehållstillstånd
  • ÅTK = Återkallande av tillstånd
  • ÅTK-AT = Återkallande av arbetstillstånd
  • ÅTK-UT = Återkallande av uppehållstillstånd
  • ÅTK-PUT = Återkallande av permanent uppehållstillstånd

  Beslutskoder

  • AVREG = Avregistrering
  • BEV = Ansökan beviljas
  • BIF = Bifalles
  • REG = Registreras
  • ÅTK = Beslutet återkallas
 • Vad är det viktigaste att utläsa av Migrationsverkets information i SSBTEK?

  Det viktigaste att ta fasta på vad gäller de uppgifter Migrationsverket förmedlar i SSBTEK är beslutstypen och datum.

  Beslutet ger information om att individen har ett giltigt tillstånd att vistas i landet. Ärendetyperna kan variera beroende på individens omständigheter.

 • Hur fungerar det med beslut om återkallande av permanent uppehållstillstånd?

  Beslut om återkallande av tidigare beslut om uppehållstillstånd är giltig från det datum som visas i SSBTEK. Det kan vara lämpligt att i en sådan situation kontakta Migrationsverket.

 • Kan jag se om beslut överklagats och vunnit laga kraft i Migrationsdomstolen i SSBTEK?

  Nej. Det är positiva beslut eller återkallade beslut som uppvisas i SSBTEK. Saknas beslut eller en öppen ansökan saknar individen ett giltigt tillstånd. En öppen ansökan är en registrerad ansökan som saknar beslutsdatum, beslutstyp och beslutskod.

 • Jag ser att en klient har ansökt men inte fått beslut. Vad betyder det?

  Det betyder att handläggning pågår. När ansökan har utretts och beslut fattats kommer beslutstypen och datumet att visas i SSBTEK.

 • Jag kontrollerar en persons ansökan om ekonomiskt bistånd och ser att det finns ett utvisningsärende hos Migrationsverket. Vad innebär det?

  Det innebär att Migrationsverket har tagit upp frågan att utvisa individen. Om det finns ett tidigare beviljat och fortfarande giltigt tillstånd så gäller det fram tills att Migrationsverket tar beslut i utvisningsärendet.

  Det viktiga att ta fasta på är beslutstypen, och inte ärendetypen, som är registrerat för individen. Beslutet ger information om individens uppehållsrätt.

 • Vad betyder ärendetypen framställan?

  Ärendetypen framställan relaterar till hur ett ärende inleddes. Har individen ett beslut om permanent eller tidsbegränsat uppehållstånd är det det viktiga inte ärendetypen.

 • När jag söker i SSBTEK ser jag att personen har PUT med beslutsdatum och ett återkallelseärende. Vad betyder återkallelse?

  Återkallelseärenden inleds om det finns indikatorer på att individen inte bor permanent i Sverige eller att beslutet om uppehållstillstånd fattats på felaktiga grunder.

  Återkallelseärenden kan leda beslut att återkalla tillståndet (se fråga 4). Har inget beslut fattats vad gäller återkallelseärendet (beslutstyp ÅTK och datum) gäller det senast fattade beslutet.

 • Varför kan jag inte se avslagsbeslut?

  Avslagsbeslut visas inte av juridiska skäl. Har personen ingen ansökan registrerad och eventuellt tidigare tillstånd har återkallats eller tillståndets giltighetstid har gått ut har personen inte något giltigt tillstånd.

 • En klient som sökt ekonomiskt bistånd har ett V-UT registrerat. Vad innebär det?

  Verkställighetshinder (V-UT) relaterar till att nya omständigheter kring att verkställa hemresa måste prövas. Verkställighetshinder kan leda till beslut om att hemresa ska genomföras eller att permanent uppehållstillstånd beviljas.

 • En person har ansökt om ekonomiskt bistånd. Jag ser ett beslut om PUT från 2014 och att en ansökan inlämnats 2016. Vad gäller?

  Om individen har ett beslut om permanent uppehållstillstånd (PUT) så gäller det. En individ kan lämna en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd (UAT).

  Saknas en öppen ansökan, det vill säga en registrerad ansökan som saknar beslutsdatum, beslutstyp och beslutskod, eller ett beviljat tillstånd saknas uppehållsrätt. Individen har skyldighet att ansöka 1-2 månader innan tillståndet går ut.

 • Vad gäller vid förlängning av tillstånd att vistas i Sverige?

  Individen har skyldighet att ansöka 1-2 månader innan tillståndet löper ut.

Informationsansvarig

 • Cecilia Fredriksson
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.